Bygge enebolig: Må man søke? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å bygge enebolig? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Bygge enebolig regler

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge enebolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Når man skal bygge enebolig foreligger det alltid krav om å søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder uansett hvor i landet du bor. Nøyaktig hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt vil imidlertid variere avhengig av hvilken kommune tomten befinner seg i.

Kan man søke selv?

Når du skal søke om tillatelse til å bygge enebolig, må du engasjere fagfolk som kan søke på vegne av deg. Selv om det er fagfolk som har ansvar for å forberede og sende inn søknaden, har du (som tiltakshaver) likevel en rolle å spille i søknadsprosessen. Din viktigste oppgave er å finne bedriftene som skal stå ansvarlig for søkingen. De må alle ha riktige godkjenninger, og vil falle inn under kategoriene:

  • Ansvarlig søker: Tiltakshavers representant. Utarbeider søknaden og koordinerer samarbeid mellom ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og kommunen. Normalt er dette arkitekten eller husleverandøren.  
  • Ansvarlig prosjekterende: Bedriften(e) som har ansvar for prosjektering og planlegging av prosjektet.
  • Ansvarlig utførende: Bedriften(e) som har ansvar for selve byggearbeidet.

Det er viktig å understreke at det er tiltakshavers ansvar å påse at bedriftene har kompetansen som kreves for å stå ansvarlig for prosjektering og utføring av arbeidet. Med andre ord er det viktig å engasjere foretak som har alle nødvendige godkjenninger. En vellykket gjennomføring forutsetter derfor at man finner foretak som kan levere et prosjekt som både tilfredsstiller lovverket og egne forventninger.

Tiltakshaver må også sørge for at nabovarsel sendes ut, og at kvittering for dette (med evt. merknader) foreligger, slik at det kan vedlegges søknaden. Tiltakshaver er også ansvarlig for å betale alle gebyrer som søknadsprosessen krever.

Hvilke fagfolk kan søke på tiltakshavers vegne?

Rollen som ansvarlig søker innebærer blant annet å:

  • Være kontaktpunkt mellom kommunen, tiltakshaver, utførende og prosjekterende ansvarlig
  • Påse at arbeidsoppgavene til de forskjellige involverte bedriftene utføres som planlagt
  • Utarbeide og sende selve søknaden, med alt tilhørende papirarbeid

Ansvarlig søker stilles ikke selv til ansvar for kvaliteten på arbeidet entreprenører gjør på prosjektet. Det ansvaret faller på entreprenøren selv. Ansvarlig søkers ansvar strekker seg kun til å forsikre at entreprenøren utfører de oppgavene den har fått tildelt; kvaliteten er entreprenørens ansvar.

Ansvarlig søker har en omfattende oppgave i forbindelse med søkingen. Mange typer dokumentasjon behøves. Det inkluderer detaljerte plantegninger, både av eneboligen og tomten. Det er også ansvarlig søkers ansvar å hente inn kvittering for at nabovarsel har blitt utsendt korrekt, og at alle eventuelle anmerkninger som følge av varselet har blitt notert.

Hva er forskjellen på en ett-trinns og en to-trinns søknad?

Når man skal søke til kommunen har man valget mellom ett-trinns eller en to-trinns søknad. De to trinnene kan oppsummeres som følger:

  • Trinn 1: Søknad om rammetillatelse for oppføring av eneboligen.
  • Trinn 2: Søknad om igangsetting av selve byggearbeidet.

En to-trinns søknad vil altså gå ut på at man først søker om tillatelse til å bygge eneboligen. Dette gjør man basert på tegninger og arbeidsplaner. Når rammetillatelsen er på plass, henter man inn entreprenører som skal utføre byggearbeidet. Til sist gjennomfører man trinn to (søking om igangsettelse). I dette steget vil utførende entreprenør erklære seg ansvarlig innenfor de relevante områdene.

En ett-trinns søknad innebærer at man gjennomfører begge trinnene på en gang. Dette krever at man finner alle utførende entreprenører før søknadsprosessen gjennomføres.

Når man skal bygge enebolig vil ett-trinns søknad som regel være å foretrekke. Det er lite å tjene på å skulle utføre søknaden i to trinn, og husk at dersom man søker om dispensasjoner fra regueringsplanen vil man automatisk søke i to trinn.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Nabovarsel

Man er pålagt å sende ut nabovarsel når man skal bygge enebolig. Varselet skal inneholde nok informasjon til å gi naboene et klart bilde av hva de kan vente seg, og på hvilken måte byggearbeidet og den nye eneboligen vil påvirke dem og deres eiendom. Har man måtte søke om dispensasjon for å få tillatelse til å bygge, skal dette også nevnes i nabovarselet.

Nabovarsel skal sendes til alle naboer og gjenboere. Naboer vil i denne sammenhengen si alle de som eier eiendommene som grenser tomten der eneboligen skal bygges. Gjenboere er alle de som eier eiendom på andre siden av veien eller andre naturlige hindringer som grenser mot tomten (f.eks. bekk). Merk at dette gjelder også for ubebygde tomter. Har man et borettslag som nabo eller gjenboer, er det tilstrekkelig å varsle styret.

Nabovarsel kan sendes i posten, på epost, via Altinn, SMS eller personlig overlevering. Merk at man må sikre seg kvittering for at varselet har blitt mottatt.

Hvis noen av naboene har anmerkninger å komme med til nabovarselet, skal disse føyes på søknaden med kommentar om hvordan anmerkningene vil tas til følge. I søknaden skal man også dokumentere at alle naboer har blitt varslet i henhold til regelverket. Merk at nabovarselet kun er et gyldig vedlegg i ett år etter det har blitt sendt ut. Går det lengre tid må man gjennomføre varslingen på nytt.

Også denne delen av søknadsprosessen inngår i oppgavene til ansvarlig søker. Som tiltakshaver trenger man altså ikke å håndtere dette personlig, selv om man har ansvar for at det faktisk utføres.

Bygge enebolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Hva koster det å søke?

Hvor mye det koster å søke om byggetillatelsen varierer avhengig av hvilken kommune man skal bygge innenfor, og type prosjekt. I prinsippet skal kommunen ikke kreve større gebyrer enn det det koster administrasjonen å behandle søknaden, men det er likevel store forskjeller, så ta kontakt med din kommune for å forstå kostnaden knyttet til dette.

Husk at man også må påregne utgift til ansvarlig søker. Dette vil inngå i prisen til arkitekt, hvis man benytter seg av arkitekten som tegner huset til å påta seg denne oppgaven.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Behandlingstid for byggesøknaden

Velger man å sende inn en ett-trinns søknad, plikter kommunen å gi svar innen 12 uker. Dette forutsetter at søknaden inneholder all den påkrevde informasjonen, uten mangler. Det forutsetter også at nabovarsel ikke har anmerkninger som tas til etterretning.

Det er viktig å merke seg at selv etter at kommunen godkjenner en søknad, kan naboer (og andre som har klagerett) anke avgjørelsen. Dette må gjøres senest 3 uker etter at søknaden er innvilget. Da vil kommunen behandle søknaden på ny. Hvis kommunen ikke endrer sitt vedtak i henhold til anken, er neste steg fylkesmannen. Det foreligger faste tidsfrister også for behandlinger av klager og anker.

Hvordan finner man riktige entreprenører til å være ansvarlig utførende?

Når man har sendt søknad om rammetillatelse, vil det normalt være tid for å begynne å se etter utførende entreprenører. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede håndverkerfirmaer og entreprenører på ett sted, for å gjøre det enklere for byggherer å finne rett firma for jobben. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Hvis du legger ut jobben på Byggstart.no, blir du matchet med godt kvalifiserte entreprenører for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge enebolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.