Bygge garasje: Må man søke? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å bygge garasje? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Bygge garasje regler

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Må man søke?

Dette er et spørsmål der man kunne forvente at svaret er et kort ja eller nei. Men sånn er det jo sjelden når det er snakk om formaliteter. Det riktige svaret på spørsmålet er nemlig “det kommer an på”. Om byggingen av garasje er søknadspliktig eller ikke, vil avgjøres av en rekke ulike forhold.

Det er Forskriften om byggesak, også kalt Byggesaksforskriften, som bestemmer om et byggverk er søknadspliktig eller ikke. Denne forskriften ble endret først i 2010 og siden i 2021, og begge endringene har gjort det enklere å oppføre mindre bygninger og utvidelser på egen tomt, uten at du har behov for søknad! Det som gjør garasjen som byggeprosjekt ekstra enkelt i så måte, er at den ikke skal benyttes til beboelse.

For bygging av garasje er det forskriftens paragraf 4.1.a som blir gjeldende. Her heter det at følgende er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:

"Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m​2. Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket skal plasseres minst 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen."

Skal du bygge garasjen inntil huset, ikke frittstående, gjelder andre regler.

Unntak

Unntaket fra byggesaksbehandling for bygninger etter definisjonen over, kan settes opp uten at du behøver å søke kommunen eller å sende nabovarsel. Regelen gjelder for alle typer byggverk på egen eiendom, enten det er garasje, dukkestue eller redskapsbod. Merk at garasjer der det planlegges å bygge et gjesterom eller en hybel, uansett størrelse vil være omfattet av kravet til full byggesaksbehandling.

Hovedkravet for å unngå byggesaksbehandling er altså at bygget ikke er over 50 kvadratmeter stort. Det vil omfatte de fleste garasjer, både enkle og doble.

For eksempel vi en garasje med bredde 6,2 meter og lengde på 8 meter være 49,6 kvadratmeter og dermed snike seg akkurat under forskriftstaket.

Gjelder det andre begrensninger?

Som det fremgår av forskriften er det ikke bare antall kvm totalt som avgjør om en garasje er søknadspliktig eller ikke. Like viktig som bredde og lengde er høyde. Forskriften fastslår at møyehøyden skal være under fire meter og gesimshøyden under tre meter. Ønsker du å bygge et rom over garasjen, så må hele bygget søkes om.

Avstanden til nabotomt, øvrig bebyggelse på tomten og vann- eller ledningsnett vil også ha betydning for om du må søke eller ikke.

Dersom eiendommen ligger ved sjøen eller vassdrag, så kommer den mye omtalte 100-metersgrensen inn. Det betyr at du ikke kan bygge garasjen nærmere enn 100 meter fra strandsonen. Den samme begrensningen kan oppstå ved enkelte innsjøer og vassdrag. Forbudet mot å bygge innenfor 100-metersbeltet gjelder også dersom det rives et eksisterende bygg og bygges nytt på samme fundament. På generelt grunnlag gis det svært sjelden dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen.

Også ved bygging i nærheten av vei eller jernbane kan det oppstå krav om byggesaksbehandling. Ifølge forskriften gjelder det ved bygging mindre enn 15 meter fra kommunal vei, gang- og sykkelvei. Minst 50 meter fra fylkesvei og 100 meter fra riksvei. Grensen ved Riksvei er 50 meter dersom området er uregulert.

Avstanden til jernbanespor, trikkeskinner eller t-banespor må være minst 30 meter. Skal garasjen oppføres nærmere enn dette, så vil bygget være søknadspliktig.  

Før du går i gang med å bygge garasje, må du vite hvor stor andel av eiendommen du kan totalt kan bygge ut. Dette er definert i reguleringsplanen som Bebygd Areal (BYA), Bruksareal (BRA) og Tomteutnyttelse (TU). For at du skal kunne avgjøre om garasjen vil komme innenfor grenseverdiene, må du regne ut hvor mye du allerede har bebygd og finne ut om du holder deg innenfor grensene etter at garasjen er bygget.

Helt til sist kan det være lokale forhold som gjør at selv en garasje som innfrir alle kravene over, likevel er søknadspliktig. Det kan være alt fra kulturminner, lokale regler for bygging nær annen eiendom, sjeldne planter eller dyrearter og så videre.

Det første du må gjøre når du skal bygge garasje er derfor å nøye gå gjennom eiendommens reguleringsplan og andre dokumenter som angår eiendommen. Det kan også være fornuftig å ta en telefon til kommunen for å høre om detaljene.

Hvis du er usikker på om du kan bygge garasje uten å søke, så har Direktoratet for Byggkvalitet en veiviser. Her kan du legge inn alle forhold rundt den planlagte garasjen og få svar på om bygget vil være søknadspliktig eller hvilke justeringer du må foreta for å slippe byggesøknad.Regelverket for bygging har endret seg noe de senere årene. Hovedregelen er at du ikke behøver å søke for en garasje under 50 kvadratmeter, men det finnes en del unntak. I denne artikkelen gjennomgår vi hva som er søknadspliktig og ikke.

Hvordan søker du?

Dersom garasjeprosjektet ditt ikke er omfattet av unntakene i byggesaksforskriften, så er det ingen vei utenom å søke kommunen og sende nabovarsel.

Veien frem til en byggesøknad innebærer en del arbeid. Dersom du har kontakt med entreprenør eller ferdiggarasjeleverandør, så er disse ofte behjelpelige med dokumentasjonene og søknadene som er nødvendig. Men det kan likevel være hensiktsmessig å ha en viss idé om hva som skal til.

Det første du må gjøre er å skaffe til veie alle planer og bestemmelser for din eiendom. Dette er informasjon du som regel kan finne på kommunens nettsider.

Der finner du også gjerne situasjonskart over eiendommen. Dette brukes for å lage tegninger for hvordan bygget vil bli seende ut på tomten. Tegningen må vedlegges byggesøknaden og nabovarselet.

Alle byggeprosjekter som krever byggesøknad, krever at det sendes varsel til naboene først. Dersom du ikke allerede har det, kan du få en naboliste tilsendt fra kommunen. Et nabovarsel skal inneholde all dokumentasjon om det planlagte bygget, samt tegninger. Direktoratet for Byggkvalitet har laget gode skjemaer for utsending av nabovarsel.

Etter at nabovarselet er sendt må du vente to uker før du sender inn byggesøknaden til kommunen. Det gir naboene tid til å komme med eventuelle innsigelser. Disse innsigelsene skal vedlegges søknaden til kommunen.

Husk å vedlegge all dokumentasjon i byggesøknaden. Kommunen vil kunne avslå søknaden eller utsette behandlingen dersom det mangler noe. Det fysiske byggearbeidet kan ikke påbegynnes før etter at kommunen har godkjent søknaden.

Etter at bygget er ferdigstilt skal det sendes inn en søknad om ferdigattest.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det noe annet jeg må huske på?

Ferdigattest er viktig å merke seg. Selv om du bygger en garasje som ikke krever byggesaksbehandling, skal du nemlig varsle kommunen når bygget er ferdigstilt. Dette for at de skal kunne oppdatere sine område- og situasjonskart.

Og ikke minst: Selv om garasjen er fritatt for byggesaksbehandling og ikke bør være til sjenanse for noen, så er det fornuftig å ta en prat med de nærmeste naboene. Det vil kunne hindre krangler og uvennskap. Det er godt naboskap å varsle naboen om planlagte arbeid av denne typen, uavhengig av størrelse.

Dersom du skal bygge en garasje som krever byggesaksbehandling, kan det være hensiktsmessig å kontakte en fagperson. Et slikt bygg blir gjerne et så omfattende byggeprosjekt at de fleste vil få profesjonell hjelp. Dersom du har bestemt deg for å sette bort hele eller deler av byggingen til en entreprenør, så vil denne være behjelpelig med søknadsprosessen. Hos kommunen kan du også få god hjelp og veiledning gjennom byggesøknaden. Direktoratet for Byggkvalitet har en solid samling med veiledere og råd for alle typer byggeprosjekter. Her kan du også finne ut om garasjen du planlegger vil omfattes av kravet om byggesaksbehandling eller ikke.

Byggstart kan du gratis legge ut ditt garasjeprosjekt, så vil vi koble deg med kvalitetssikrede og referansesjekkede spesialister. Herfra kan du få et uforpliktende tilbud på hele prosessen fra start til mål. Du kan selvsagt også søke hjelp utelukkende til søknadsprosessen, men der vil kommunen i de aller fleste tilfeller være behjelpelig.

Bygge garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Oppsummering

Om garasjen du skal bygge er søknadspliktig eller ikke vil avhenge av flere forhold. Hovedregelen for å være unntatt byggesaksbehandling er at bygget:

  • Må være 50 kvadratmeter eller mindre
  • Bygges minst en meter fra andre bygninger på eiendommen
  • Bygges minst en meter fra nabogrensen
  • Mønehøyde maksimalt fire meter og gesimshøyde maksimalt tre meter
  • Bygget kan ikke brukes til beboelse eller overnatting
  • Bygget kan ikke ha kjeller
  • Bygget må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
  • Bygget må ha riktig avstand til sjø, vei og jernbane

Dersom en eller flere av disse betingelsene ikke er oppfylt, så kan du påregne en full byggesaksbehandling. Det er en prosess som kan ta inntil tre måneder. Kostnaden ved en byggesøknad vil variere fra kommune til kommune.

Flere kommuner er i ferd med å implementere digitale søknader for enklere byggverk for privatpersoner. Dette vil gjøre hele søknadsprosessen enklere og forkorte behandlingstiden vesentlig. Enkelte kommuner har allerede tatt i bruk systemet og flere vil komme til fremover.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.