Innrede loft: Må man søke? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å innrede loftet? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Innrede loft regler

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Innrede loftet? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Innrede loft - Må man søke?

Når du skal innrede loftet på boligen din, er det viktig at du setter deg inn i regler og bestemmelser for hva du faktisk har lov til. En loftsutbygging kan utløse krav om søknad gjennom f.eks. fasadeendring, endring i bærende konstruksjon, bruksendring eller påbygning. I denne artikkelen beskriver vi hvordan du kan gå frem for å søke, hva det koster og hvem som kan hjelp deg.

Finn frem planer og bestemmelser for eiendommen din

Vi begynner med starten. Kommunen har utarbeidet en reguleringsplan som omhandler hvordan området du bor i skal utvikles. Her kan det finnes regler for ting som hvor mye og hvor høyt du kan bygge på tomten din, estetiske hensyn og hvor mange boliger det skal være i et område. For å finne ut hvordan det ligger an akkurat der du bor, må du kontakte kommunen din. Det skal med i søknaden hvordan du forholder deg til eventuelle begrensninger i reguleringsplanen.

Du må også levere et situasjonskart. Dette finner du også på kommunens nettsider. Da får du også med reglene som gjelder for eiendommen din. Et situasjonskart er over eiendommen din og nærområdet, og viser ting som vann- og avløpsledninger, bygninger, høyspentledninger, kulturminner og byggegrenser. Sett deg godt inn i hvordan reglene for eiendommen din fungerer, så legger du et godt grunnlag for resten av søknaden.

Du trenger detaljerte tegninger

For å innrede loftet trenger du detaljerte tegninger av hva du har tenkt til å gjøre. Både plantegninger, snittegninger og fasadetegninger er nødvendige å ha med i søknaden. Plantegningene viser hvor størrelsen på rommene og hva de skal brukes til. Du trenger tegninger for alle plan i bygningen, ikke bare for det nye loftet.  En snittegning et snitt av bygningen både på langs og på tvers, hvor du også oppgir høyden på etasjene. Minste tillatte takhøyde i eldre bygninger er 2 meter for å få det godkjent til oppholdsrom. Fasadetegningene skal vise alle fasadene i tillegg til eksisterende og nytt terreng. Du må ha med mål for gesims- og mønehøyde. Alle tegninger er godkjent med målene 1:100, mens snittegningene også kan være 1:50.

Det er gjerne best å la en arkitekt stå for tegningene for å forsikre deg om at det blir tilfredsstillende utført. I de fleste tilfeller vil du benytte deg av en arkitekt for å tegne loftet ditt, og da er disse tegningene en del av arbeidet. Arkitekten vil hjelpe deg med alt fra dagslys til planløsning, og kan også bidra med råd og tips når det kommer til interiør og fargevalg. Ofte vil også arkitekten stå som ansvarlig søker.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Husk på naboene

Ethvert byggeprosjekt som krever søknad eller dispensasjon, krever at du også sender ut et nabovarsel med mindre arbeidene i liten grad påvirker naboen. Her må du redegjøre for hva du skal gjøre, og da må du være så nøyaktig som mulig for at naboene skal kunne avgjøre hvordan de blir berørt av endringene. Du skal sende med den samme dokumentasjonen som følger med søknaden, og oppgi om byggingen krever dispensasjon. Naboene må også få en frist for når de må komme med eventuelle merknader. Denne må være på minst to uker fra varselet er sendt. Er naboen en bygård, holder det å sende søknad til styret. For å vite hvem som regnes som naboer, kan du be om en naboliste fra kommunen.

For å levere varselet kan du rett og slett bare troppe opp på døren for en personlig overlevering. Da kan naboen også signere på at de har mottatt varslet med en gang, og eventuelt at de ikke har noen merknader. Velger du å sende varselet på e-post er det viktig at du får bekreftelse på at det faktisk er mottatt. Du kan også sende varselet digitalt via Altinn.

Husk at kopi av nabovarselet også skal følge med søknaden. Du må altså sende ut nabovarselet før du sender søknaden til kommunen. Har du ingen merknader fra naboene er dette flott, da er det bare å søke. Hvis naboene har noen innvendinger derimot, må du ta med dette i søknaden og redegjøre for hvordan du har forholdt deg til dette. Om det krever store endringer i prosjektet som vil påvirke naboene, må du sende ut nytt varsel før du søker kommunen. Om du skulle få merknader fra naboene, er det ikke sikkert du trenger å ta hensyn til dette. Så lenge du holder deg innenfor lover og regler, er det fint lite de kan gjøre for å stoppe deg i å bygge ut. Men det er jo likevel lurt å ta tilbakemeldingene med i betraktningen. Du skal jo bo ved siden av disse naboene, og det er smart å ha en god tone med dem.

Innrede loftet? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Sørg for at søknaden er komplett

Når du er klar til å sende inn søknaden, må du forsikre deg om at du har med all nødvendig dokumentasjon. Du finner utfyllingsskjemaer på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet. Det er søkers ansvar å sørge for at alle lover og regler blir fulgt, og mangelfull søknad kan føre til at søknaden blir avvist. Hvis det er noe du ikke har opplyst om som kan ha betydelig utfall å søknaden, kan vedtaket fra kommunen bli gjort ugyldig.

Nå vil det jo mest sannsynlig ikke være du som fyller ut søknaden, men heller et ansvarlig foretak. Ansvarlig søker har nok kontroll på reglene, men det er jo alltid greit å ha oversikt selv også. Husk også at du trenger en ferdigattest for å faktisk ta loftet i bruk. Denne søker du om, som navnet tilsier, når du er ferdig med arbeidene. Denne er betydelig enklere å sende inn, det er bare en blankett som trenger utfylling uten vedlegg. Denne finner du på dibk.no. Det er som regel ansvarlig søker som søker om ferdigattest.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster en byggesøknad?

Når arbeidene krever at du søker med ansvarsrett, betyr det jo også at kostnadene blir større. Det er mye arbeid i det å samle inn nødvendig dokumentasjon og tillatelser, og selve søknaden er også mer omfattende. For denne jobben tar ansvarlig søker en administrasjonsavgift. Denne varierer etter hvor mye jobb det er, men ligger gjerne et sted mellom 15.000 og 25.000 kroner. Dersom prosjektet involverer mer enn en bruksendring (for eksempel et større takløft i forbindelse med loftsinnredningen), vil arkitektkostnaden kunne bli betydelig høyere.

I tillegg til dette kommer gebyret til kommunen. Dette er som regel en mindre betydelig kostnad, og kommunen har i prinsippet ikke anledning til å kreve et større gebyr enn de faktiske omkostningene ved behandlingen. Det er likevel store sprik her fra kommune til kommune, så undersøk hvordan forholdene er der du bor. Behandlingstiden for en byggesøknad er normalt på 12 uker. Skulle søknaden være mangelfull, vil det forsinke behandlingstiden.

I noen tilfeller vil imidlertid behandlingstiden kortes ned til 3 uker. For å få kortere behandlingstid, må ikke tiltaket være i strid med plan- og bygningsloven eller andre gjeldende planer. Du kan heller ikke trenge tillatelse eller samtykke fra en annen myndighet. Det er også med forbehold om at det ikke foreligger noen merknader fra naboer eller gjenboere.

Krav når man innreder loftet

Så hva er egentlig kravene du må oppfylle? I 2016 kom det nye regler angående bruksendringer av eldre boliger, og så lenge bygningen du bor i var søkt om oppført før 1. juli 2011, gjelder de nye reglene huset ditt. Er du usikker på hvor gammelt huset ditt er, kan du spørre kommunen - de har oversikt. Bor du derimot i leilighet, og loftet du planlegger å innrede ligger utenfor leiligheten din, gjelder samme regler som nybygg.

Minste tillatte takhøyde er 2 meter. Med skråtak er det imidlertid litt annerledes. På sitt høyeste må taket fortsatt være 2 meter, ellers må det være minimum 1,9 meter fri høyde fra gulv i minst 60 cm bredde.

Du må også ha et vindu i hvert rom for å tilfredsstille krav om lys. Vinduet må være mot fri luft, det holder ikke med vindu inn til et annet rom. For å være godkjent som rømningsvindu må åpningen på vinduet i åpen stilling være stort nok til at man kommer seg ut av det. Høyde og bredde må samlet være på 1,5 meter, hvor bredden er minst 50 cm og høyden er minst 60 cm.

Det er også viktig at loftet har god nok ventilasjon. Hva som er “god nok” er avhengig av hva rommet skal brukes til. Mens moderne boliger gjerne har anlegg som kontrollerer både inn- og utluft, har eldre boliger bare naturlig ventilasjon. Dette kan være godt nok dette også, rommet kan luftes med ventil og vindu. Det er ingen krav til hvor store rommene skal være, men det anbefales å ikke bygge mindre enn 7 kvadratmeter.

Men husk på at dette er minimumskrav. For å sikre god bokvalitet burde du strekke deg så langt det er mulig for å få høyt nok tak og enkel planløsning. Du skal jo bo her, og du burde heller fokusere på å ha gode og brukervennlige rom enn å oppfylle minstekravene.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Innrede loftet? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.