Graving: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du i gang med et graveprosjekt? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Graving

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på ditt graveprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Arbeidet til et gravefirma inkluderer sprengning, planering, drenering, klargjøring av tomter og flytting av masse. De fleste byggeprosjekter krever graving. Enten du skal bygge nytt hus eller realisere drømmen om et basseng i hagen, trenger du å grave først.

Hva koster det?

I Byggstart har vi utarbeidet en prisdatabase basert på priser fra et høyt antall prosjekter. Her ser vi at gravearbeid har en gjennomsnittspris på rundt 1.300 kroner per time. Vær oppmerksom på at prisen kan variere ganske mye. I tilfeller der man trenger større maskiner, kan prisen komme opp i 2.000 kroner per time. I andre tilfeller kan timeprisen komme ned mot 1.000 kroner.

Det er ikke mulig å gi en konkret pris på hva graving koster. Det er mange forhold som spiller på pris, blant annet hva slags type graveprosjekt det er snakk om. Her er noen eksempler:

 • Graving for nye hus og hytter: fra 2.500 til 12.000 kr/kvm
 • Drenering: fra 5.000 til 10.000 kr/løpemeter
 • Grøftegraving: fra 500 kr/løpemeter
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva er driverne av pris på graving?

Gravekostnaden er ofte den største usikkerheten når man bygger ny bolig. Noen avgjørende faktorer er hvor mye fjell som må sprenges ut, hvor mye masse som må kjøres til tomten, og hva slags jord som finnes på tomten.

De geologiske grunnforholdene varierer fra tomt til tomt. Derfor vil også prisen på samme arbeid være forskjellig. Mange gravefirmaer setter prisen med utgangspunktet i enkle grunnforhold, men dersom forholdene er vanskeligere enn forutsatt kan det bli dyrere enn beregnet.

En usikker variabel er hvilken type jord som ligger under bakken. Er jordtypen vanskelig å arbeide med, kan graveprosjektet bli betydelig dyrere. Forskjellig jord krever forskjellige metoder. I Norge kan man finne grus, leire, sandjord, trerøtter, fjell og andre masser.

Gravedybden og mengden masse som må flyttes har også betydning for prisen. Ma må grave langt dypere for et basseng, enn dersom man skal drenere. Ved å grave dypt vil også arbeidsmengden for å fjerne jord og avfall øke.

Det har også noe å si hvor langt unna gravefirmaet tomten ligger. Jo større distansen er, desto mer må du betale for at firmaet skal flytte maskinene til din tomt.

Få 3 tilbud på ditt graveprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvordan spare penger?

Her er noen tips som kan hjelpe deg med å kutte kostnadene på ditt neste graveprosjekt:

1. Rydd tomten selv. Man behøver ikke å være profesjonell graver for å rydde gravplassen. Fjern alle kjøretøy, søppel og annet rot slik at gravemaskiner og annet utstyr får plass. Rydd veien og pass på at den tåler vekten til maskinene som kommer. Få hjelp til å merke hvor det skal graves.

2. Ikke fjern brukbar jord. Hvis du beholder den oppgravde jorda, kan du bruke den senere. Det beste er å oppnå massebalanse ved å bruke massene som allerede finnes på tomten. På den måten trenger du ikke å kjøre bort masse eller kjøpe ekstra masse senere.

3. Hvis eiendommen din har mange trær, kan du prøve å selge dem som ved. Er du heldig, kan du finne noen som er villige til å fjerne trærne gratis.

4. Hvis forholdene tillater det, kan du gjennomføre prosjektet utenfor høysesong.

5. Hent inn flere tilbud. Konkurranse fører vanligvis til bedre priser.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva er under jorden?

Det kan være mye under jorden som kan gjøre gravingen både vanskelig og farlig. Forbered deg derfor alltid godt før arbeidet skal igangsettes. Å se på toppen av bakken gir ingen nøyaktig informasjon om hva som skjuler seg under.

I Norge finnes det titalls millioner kilometer med kabler. Å kutte slike ledninger kan være livsfarlig. Det kan også ha store økonomiske konsekvenser.

Telenor, Hafslund og andre ledningseiere kan fortelle deg hvor kablene ligger nedgravd. Heldigvis trenger du ikke lenger å ta kontakte med hver eier individuelt. Geomatikk opererer nemlig en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning. På gravemelding.no kan du få en oversikt over hvilke netteiere som har infrastruktur i ditt område.

Hvis du mistenker at det er forurensning i grunnen der du ønsker å grave, bør du sjekke Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase som viser eiendommer hvor det er registrert eller begrunnet mistanke om forurensning.

Kulturminner kan stoppe gravearbeidet

Dersom det er fredede kulturminner der du skal grave, vil det sette en stopper for prosjektet. Dette kan du selv undersøke i Kulturminnesøk. Tjenesten drives av Riksantikvaren og Direktoratet for kulturminneforvaltning. De lister opp over 190.000 kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Det er forbudt å iverksette alle former for tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner. Brudd på kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel inntil to år. Du kan imidlertid søke om å få fjernet kulturminnet hvis det står i veien for byggeplanene.

Er jorden god?

Grunnforholdene varierer fra eiendom til eiendom. Fjell, leire og sand kan gjøre gravingen vanskelig og dermed fordyre byggeprosjektet. Særlig er det dyrt å sprenge fjell. Det kan derfor være smart å få undersøkt grunnforholdene med en geoteknisk undersøkelse først, aller helst før du kjøper tomten. Denne kan imidlertid være kostbar å gjennomføre. Hvis kommunen eller andre utbyggere allerede har foretatt geoteknisk undersøkelse for ditt område, kan du spare mye penger på bruke den i stedet.

Det er slett ikke uvanlig at det oppstår konflikt mellom byggherre og entreprenør fordi man ikke har tatt høyde for risikoen for vanskelige grunnforhold. I verste fall kan tidsfrister ryke, budsjetter sprekke og kontrakter bli hevet. Mange problemer kan unngås ved å gjennomføre en geoteknisk undersøkelse.

Må du søke om tillatelse til å grave?

Før du setter i gang graveprosjektet er det viktig at du undersøker om det finnes en kommunal reguleringsplan for området. Hvis du planlegger å utføre en type graving på en eiendom som ikke er regulert, må du først søke om dispensasjon fra kommunen.

De fleste graveprosjekter er del av et større byggeprosjekt. Med unntak av enkelte mindre tiltak som er unntatt søknadsplikt, må du normalt søke kommunen om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven.

Graver du for eksempel ut et svømmebasseng, må du først søke kommunen om byggetillatelse. Da kreves det også at du tar kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå som ansvarlig for tiltaket, samt søkeprosessen.

Mindre byggverk kan under visse forutsetninger settes opp uten å sende inn søknad. Du kan for eksempel bygge en garasje på opp til 50 kvadratmeter uten å søke.

De fleste kommuner har en egen kommunal graveinstruks. Denne er mest aktuell hvis du skal grave på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn, skal søke kommunen om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn er praksis fra kommune til kommune forskjellig. Noen kommuner krever gravemelding fra alle, mens andre kun krever gravemelding hvis du skal grave i eiendom med spesiell kommunal interesse, for eksempel ved verneområder.

Når er terrengendring unntatt søknadsplikt?

Ofte ønsker man ikke bare å fjerne jord og steiner for å bygge, men også for å endre terrenget. Det kan være at du ønsker å jevne ut jorden fordi grunnen skråner for mye i én retning, eller at grunnen ligger vesentlig lavere enn naboens, og dermed utsettes for store mengder vann når det regner.

Ifølger plan- og bygningsloven paragraf 20-1, kan slike tiltak være søknadspliktige dersom det medfølger "vesentlige terrenginngrep".

For å slippe søknad, må du oppfylle disse vilkårene:

 • Tiltaket må ikke føre til mer enn 3,0 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk.
 • Tiltaket må ikke føre til 1,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.
 • Tiltaket må ikke føre til mer enn 0,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke- eller kjedehus med tett bebyggelse.
 • Avstand fra fyllingsfoten til nabogrensen må være minst 1 meter.
 • Endringer i terrenget må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
 • Tiltaket fører ikke til fare eller ulempe for omgivelsene.
 • Tiltaket er ikke i strid med plan- og bygningsloven.
 • Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Er du usikker på hva du har lov til å gjøre på tomten, kan du ta kontakt med plan- og bygningsetaten. Du kan også be om en forhåndskonferanse. Hver kommune kan ha egne regler. Derfor er det klokt å ta kontakt med kommunen før gravingen begynner, så du ikke bryter loven ved en feiltagelse.

Eier av tomten er ansvarlig for at forholdene på eiendommen er lovlig, og at lover og regler er overholdt. Det er derfor viktig at du, eventuelt i samarbeid med en rådgiver, setter deg grundig inn i reglene i forbindelse med graving på din grunn, enten det er snakk om større eller mindre prosjekt.

Når er støttemur unntatt søknadsplikt?

Pass også på at fyllingen ikke blir for bratt. Det finnes ikke noe sentralt krav, men lokale planer kan bestemme at skråningen mellom eiendommene ikke bør være brattere enn 1:2.

Det er du som eier som har ansvaret for nødvendig sikring av skråning mellom din tomt og naboens. En forstøtningsmur kan ofte være nødvendig for å hindre at terrenget glir ut.

I byggesaksforskriften paragraf 4-1 listes kravene for at forstøtningsmur er unntatt søknadsplikt:

- plasseres minimum 1 meter fra nabogrense dersom høyden er maksimalt 1 meter

- plasseres minimum 4 meter fra nabogrensen dersom høyden er maksimalt 1,5 meter

- plasseres i tråd med avstandsbestemmelsene i vegloven

Mur som er høyere eller nærmere enn dette krever søknad.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

La de profesjonelle gjøre jobben

Ofte inkluderer gravearbeid fagkunnskap fra forskjellige fagfelt som geologi og ingeniørfaget.

Selve jobben krever ofte tungt utstyr som gravemaksiner og lastebil. Å bruke feil eller mangelfullt utstyr kombinert med uerfarne operatører kan ha alvorlige konsekvenser. Det er mange ting kan gå galt under graving.

Graving er med andre ord ikke et arbeid som man bør utføres hvis man ikke har nødvendig fagkompetanse.

Hvordan velge gravefirma?

Du bør velge et firma som har lang og bred erfaring med tilsvarende prosjekter, og som eier det nødvendige utstyret. Å velge noen som bare har hatt noen få småjobber, kan være risikabelt.

Det kan være en fordel å se etter et gravefirma som har vært i bransjen i mange år. Det er en god indikator på at firmaet er til å stole på.

Hent inn tilbud fra tre gravefirmaer, og be dem gi skriftlig tilbud der deres forslag til løsning og pris kommer frem. Inviter dem til å se plassen der det skal graves, særlig hvis det er en større jobb.

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, så det skal være enkelt å velge rett. Hvis du registrerer prosjektet ditt hos oss, blir du matchet med godt egnede entreprenører for jobben. Det er kostnadsfritt og uforpliktende for deg som byggherre, og du vil motta tilbud fra flere kandidater.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt graveprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.