Sentral godkjenning: En komplett guide (krav, tiltaksklasse, søke)

 

Vil du vite mer om sentral godkjenning? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om sentral godkjenning, hva det er, hvilke lover og regler som er relevante for sentral godkjenning, hvilke alternative godkjenningsordninger som finnes og mye mer. Med sentral godkjenning får bedriften din et kvalitetsstempel som viser at den er en seriøs aktør på markedet. Vet du hva som kreves for å få sentral godkjenning? Kjenner du til de ulike tiltaksklassene? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Sentral godkjenning

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Sentral godkjenning som kvalitetsstempel

Sentral godkjenning er en godkjenningsordning som administreres av Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK). Godkjenningsordningen brukes for å kvalitetssikre foretak i byggenæringen og for å skille mellom seriøse og useriøse aktører på markedet. Godkjenningen innebærer at foretaket har riktig kompetanse på bestemte fagområder, at de har tilstrekkelig gode kvalitetssikringsrutiner og at foretaket betaler skatter og avgifter. Godkjenningsordningen er frivillig og man må derfor ikke ha sentral godkjenning for å selge tjenester i byggebransjen, men godkjenning gir likevel et kvalitetsstempel som viser at kompetanse og seriøsitet har blitt vurdert at Direktoratet for Byggkvalitet.

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som gir innehaverne av godkjenningen et konkurransefortrinn på markedet. Det er vanlig for foretak å bruke godkjenningsmerket til markedsføring, enten det er på hjemmesidene deres, anbudsdokumenter eller kontrakter med kunder. Hvis du ønsker å gjøre noe med foretaket deres som skiller dere fra useriøse aktører, bør dere vurdere å skaffe sentral godkjenning. Da blir det enklere for kvalitetsbevisste kunder å finne dyktige fagfolk. Selv om sentral godkjenning ikke er lovpålagt, risikerer man å gå glipp av attraktive prosjekter uten, samt få tilsyn med jevnere mellomrom.

Alle foretak, etater og offentlige organer kan søke om sentral godkjenning, forutsatt at man har et norsk organisasjonsnummer. Foretaket må derfor være registrert i Foretaksregisteret eller i Enhetsregisteret. Hvis du ønsker å søke om sentral godkjenning til et utenlandsk foretak, må du opprette et norskregistrert utenlandsk foretak, også kalt NUF. I utgangspunktet varer sentral godkjenning i tre år og kan deretter fornyes hvis foretaket enda oppfyller kriteriene for sentral godkjenning på søketidspunktet om fornyelse.

For å søke om sentral godkjenning, må du blant annet dokumentere at den faglige ledelsen i foretaket er fast ansatt, utdanning, organisasjonsplan og referanseprosjekter foretaket har vært involvert i. Det kan søkes om sentral godkjenning for ulike fagområder, og utdanningen og praksisen man dokumenterer i søknaden må være tilpasset fagområdet man søker om godkjenning til. Når du fyller ut søknaden må du i tillegg bekrefte at foretakets kvalitetssikringsrutiner samsvarer med kravene i plan- og bygningsloven. Hvis Direktoratet for Byggkvalitet mener det er nødvendig, kan de be deg dokumentere at kvalitetssikringsrutinene innenfor deres fagområde er aktivt i bruk. Slik dokumentasjon kan etterspørres både ved behandling av søknad om sentral godkjenning eller ved tilsyn. For å ha sentral godkjenning må du betale 3.100 kroner i året. Saksbehandlingstiden er vanligvis på 4 uker.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Sentrale begreper

Hvis du vurderer å søke om sentral godkjenning, vil du sannsynligvis møte på en del begreper i søkeprosessen som kan virke uklare. Her forklarer vi hva som menes med et utvalg viktige begreper knyttet til sentral godkjenning:

Referanseprosjekter

Når du søker om sentral godkjenning må du blant annet dokumentere referanseprosjekter. Referanseprosjektene som dokumenteres må gjelde det viktigste faglige innholdet innen det godkjenningsområdet man søker om sentral godkjenning. Når du skal dokumentere et referanseprosjekt må de konkrete arbeidsoppgavene, tiltaket (eller bygget) beskrives i detalj. Du må også redegjøre for foretakets rolle i prosjektet og oppgi dato for ferdigstillelse. Prosjektet må dessuten være sporbart, enten med saksnummer fra kommune eller med gårds- og bruksnummer. Dersom faglige leder har erfaring fra tidligere ansettelsesforhold, kan disse prosjektene også dokumenteres.

Tiltaksklasse

Du kan få sentral godkjenning innen ulike tiltaksklasser. Tiltaksklassene er delt inn i tre kategorier som varierer i forhold til kompleksitet og potensielle konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

  • Tiltaksklasse 1 gjelder tiltak og arbeidsoppgaver med liten grad av kompleksitet, der eventuelle feil ved tiltaket bare medfører små konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
  • Tiltaksklasse 2 omfatter tiltak eller arbeidsoppgaver som i liten grad er komplekse, men der eventuelle feil ved tiltaket kan medføre moderate eller store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Tiltaksklasse 2 gjelder også for tiltak eller arbeidsoppgaver av moderat kompleksitet, der konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet ved feil vurderes å være små.
  • Tiltaksklasse 3 gjelder for tiltak eller arbeidsoppgaver av moderat kompleksitet, men hvor eventuelle feil kan medføre store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Tiltak og arbeidsoppgaver med høy kompleksitet faller også inn under tiltaksklasse 3.

Utdanningsnivåer

Kravene til sentral godkjenning varierer avhengig av hvilken tiltaksklasse og funksjon foretaket søker om. I høyere tiltaksklasser stilles det mer omfattende krav til utdanning og referanseprosjekter. I den forbindelse deles utdanning inn i fem ulike utdanningsnivåer:

  1. Fagbrev eller svennebrev
  2. Mesterbrev
  3. Grad fra høyere fagskole med minst 120 studiepoeng
  4. Høyskolegrad eller bachelor i ingeniørutdanning som skal inneholde minst 180 studiepoeng
  5. Mastergrad innen arkitektur, ingeniørutdanning, sivilingeniør eller sivilarkitekt. Minst 300 studiepoeng.

Tilsyn

Direktoratet for byggkvalitet fører tilsyn med foretak som har sentral godkjenning. Dette gjøres for å kontrollere at foretaket til enhver tid oppfyller kravene til sentral godkjenning. Direktoratet for byggkvalitet kan for eksempel sjekke om foretaket enda har ansatte med den utdanningen og erfaringen som man opprinnelig søkte sentral godkjenning med. I tillegg vil tilsyn avdekke om bedriften har rutiner for kvalitetssikring som samsvarer med krav i lov og forskrift. Tilsyn kan komme tilfeldig eller være basert på tips fra en kommune som mistenker brudd på reglene. Avhengig av alvorlighetsgrad kan et tilsyn gjennomføres som dokumenttilsyn eller ved fysisk oppmøte. Dersom tilsynet avdekker alvorlige eller gjentatte overtredelser, skal den sentrale godkjenningen som hovedregel inndras.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lover og regler knyttet til sentral godkjenning

Av byggesaksforskriftens § 13-1 fremgår det at det er Direktoratet for byggkvalitet som administrerer ordningen med sentral godkjenning. Direktoratet skal behandle søknader om sentral godkjenning og fornyelse og har i tillegg ansvar for å trekke tilbake sentral godkjenning og å utstede overtredelsesgebyr i henhold til byggesaksforskriften og plan- og bygningslovens § 22-1 til § 22-4.

Kravene som stilles for å få sentral godkjenning fremgår utførlig av byggesaksforskriften. Forskriftens § 9-1 inneholder generelle krav som at foretak med ansvarsrett må ha gjennomføringsevne til å utføre arbeidsoppgaver knyttet til ansvarsretten og godkjenningsområdet det søkes om sentral godkjenning for. De ulike tiltaksklassene som er nevnt i seksjonen over er definert i byggesaksforskriftens § 9-4, og utdanningsnivåene er kategorisert i § 11-2. De konkrete kravene som stilles for ulike funksjoner i tiltak fremgår av forskriftens § 11-3. Her kan man blant annet se at hvis det søkes funksjon som utførende i tiltaksklasse 1, kreves utdanningsnivå a og minst 2 års arbeidserfaring. For funksjon som kontrollerende i tiltaksklasse 3, kreves utdanningsnivå e og minst 8 års arbeidserfaring. Se byggesaksforskriften § 11-3 for mer informasjon om utdanningsnivåer og arbeidserfaring som kreves for de ulike funksjonene i alle tre tiltaksklasser.

Som nevnt tidligere må foretaket bekrefte at det har kvalitetssikringsrutiner for å etterleve kravene i plan- og bygningsloven. Byggesaksforskriftens § 10-1 beskriver denne typen rutiner i detalj. Disse rutinene for kvalitetssikring skal blant annet omfatte rutiner for å ivareta plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, rutiner for å oppdage og håndtere avvik, samt å unngå gjentakelse av avvik, rutiner for å til enhver tid ha oppdatert kunnskap om krav i plan- og bygningsloven som er viktig for godkjenningsområdet det søkes om sentral godkjenning for, samt å ha en organisasjonsplan. For en fullstendig liste over krav til rutiner for kvalitetssikring, se byggesaksforskriften § 10-1.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Andre godkjenningsordninger

Sentral godkjenning er en av de viktigste godkjenningsordningene for byggebransjen, men det finnes også andre godkjenningsordninger som kan være nyttige for foretak i denne bransjen. Vi skal her se nærmere på noen av disse:

Mesterbrev

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel for høyere yrkesfaglige lederkvalifikasjoner som kan tas av håndverkere. Godkjenningsordningen administreres av Mesterbrevnemnda og reguleres av mesterbrevloven. I dag finnes om lag 70 mesterfag som man kan ta mesterbrev i. For å få mesterbrev må du ta en 2-årig mesterutdanning, ha arbeidserfaring av et viss omfang i det aktuelle yrket og være å anse som en seriøs yrkesutøver. Mesterbrevnemnda har et eget register med alle som har mesterbrev. Mesterbrevet gir tillit til at den aktuelle yrkesutøveren har kvalifikasjonene som kreves for sitt fagområde.

Godkjent våtromsbedrift

Hvis foretaket ditt skal arbeide med våtrom, kan det være en fordel å få våtromsgodkjenning. Da kan du markedsføre bedriften med en egen logo som viser at den har våtromsgodkjenning, og den blir oppført i en liste med godkjente våtromsbedrifter. For å gå godkjenning som våtromsbedrift må bedriften ha en våtromssertifisert faglig leder og våtromssertifiserte fagarbeidere, følge byggebransjens våtromsnorm og holde seg oppdatert på utviklingen i våtromsnormen. Det gis godkjenning til utførende bedrifter, prosjekterende bedrifter og takstbedrifter. Godkjenningen varer i 5 år før den må fornyes.

Godkjenningsordning for utenlandske fag- og svennebrev

Hvis du har utdanning fra utlandet, bør du vurdere å søke om godkjenning av utdanningen gjennom NOKUT. NOKUT vurderer de utenlandske kvalifikasjonene og sammenligner dem med tilsvarende norsk utdanning. Med godkjenning fra NOKUT er det enklere å søke jobb på det norske arbeidsmarkedet, du har bedre kort på hånda i lønnsforhandlinger, og du kan brukes NOKUTs godkjenning for å søke om mesterbrev eller sentral godkjenning. For å få godkjenning fra NOKUT må kvalifikasjonen du har opparbeidet i utlandet være utstedt av en ansvarlig myndighet i utdanningslandet, utdanningen må ha en varighet på minst 3 år og minst 1 års praktisk opplæring. I tillegg må utdanningen gi kunnskaper og ferdigheter tilsvarende som for norsk fagbrev og svennebrev.

Slik finner du seriøse fagfolk

Hvis du er på utkikk etter fagfolk til å gjennomføre et byggeprosjekt, kan du med fordel navigere markedet og finne seriøse aktører ved å se etter noen med sentral godkjenning eller andre godkjenningsordninger. Dessverre er det mange useriøse aktører på markedet, og derfor kreves det at du gjør en innsats for å finne riktig fagfolk til prosjektet. Du kan enkelt søke opp en bedrift i Direktoratet for byggkvalitets register for å se om bedriften har sentral godkjenning. Skal du ha arbeid utført på badet eller andre våtrom, lønner det seg å bruke en bedrift med våtromsgodkjenning. Slike bedrifter finner du enkelt ved å søke i Fagrådet for våtrom sin liste over godkjente bedrifter.

I tillegg til å finne ut om bedriften har relevante godkjenninger, kan du også spørre bedriften om den har referanser fra tidligere arbeid av lignende art. Ikke nøl med å ta en telefon til referansen og spørre hva slags arbeid som ble utført, om kunden var fornøyd med jobben og hva som eventuelt kunne vært bedre. Om du ikke vet helt hvor du skal begynne lete etter aktuelle håndverkere, kan du søke på nettet og lese vurderinger fra folk som har erfaring med bedriften. Alternativt kan du spørre venner og bekjente om de har gode tips eller erfaringer med håndverkere innenfor det aktuelle fagområdet.

Dersom du ikke ønsker å bruke tid på å lete etter en bedrift, kan du bruke en anbudstjeneste. For eksempel kan du registrere prosjektet ditt gratis hos Byggstart og motta tilbud fra bedrifter som allerede er kvalitetssikret. Da kan du være sikker på at du får tilbud fra aktører som har relevante godkjenninger, og det blir enklere å finne en bedrift som kan utføre jobben for en pris som er innenfor budsjettrammene dine. Som regel lønner det seg å hente inn minst 3 tilbud på denne måten slik at du får et godt sammenligningsgrunnlag. Det er imidlertid viktig at du sjekker tilbudene nøye. Se om alle tilbudene inkluderer de samme postene og om prisen er fastpris eller timebetalt. Hvis det er veldig store prisvariasjoner mellom tilbudene, kan det hende at en av bedriftene har misforstått jobben som skal gjøres. I så fall er det lurt å ta en telefon og forsikre deg om at prisen er basert på riktig forståelse av prosjektet.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Råd om sentral godkjenning

Til slutt har vi samlet noen gode råd om hvordan å få sentral godkjenning og hva som er viktig å huske på i tiden før og etter godkjenning tildeles.

Hvordan få sentral godkjenning

For å få sentral godkjenning må foretaket søket gjennom brukerportalen hos Direktoratet for byggkvalitet. I søknaden må du dokumentere utdanning hos foretakets faglige ledelse, referanseprosjekter, arbeidsavtaler for faglige ledelse hvor det fremgår at disse er fast ansatt, en organisasjonsplan som viser ansvarsfordeling i foretaket, dokumentasjon på at foretaket er unntatt registrering i MVA-registeret dersom dette er tilfellet og eventuelle betalingsutsettelser knyttet til koronasituasjonen. I tillegg må du via brukerportalen bekrefte at foretaket oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhet og at det har kvalitetssikringsrutiner for å oppfylle krav i plan- og bygningsloven.

Vent med bruk av logo

Hvis du har søkt om sentral godkjenning og ikke har mottatt et vedtak enda, må du vente med å bruke logoen til du har fått tildelt sentral godkjenning. Dette gjelder selv om du er sikker på at foretaket oppfyller kriteriene. Jf. byggesaksforskriften § 13-7 kan man bli ilagt gebyr for bruk av logoen uten å ha sentral godkjenning. Ved første overtredelse er gebyret på 5.000 kroner, ved andre overtredelse 10.000 kroner, og 15.000 kroner ved påfølgende overtredelser.

Unngå inndragelse

Når du omsider har fått sentral godkjenning er det viktig at du sørger for at foretaket hele tiden oppfyller kravene til å inneha godkjenningen. Ved alvorlige overtredelser kan Direktoratet for byggkvalitet trekke tilbake den sentrale godkjenningen. Slike alvorlige overtredelser dreier seg som regel om feil i utførelsen eller prosjekteringen av jobber som har store konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet, manglende kvalitetssikring, kontroll eller kvalitetssystemer, og at man ikke følger opp henvendelser knyttet til tilsyn.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.