Tegne hus: En komplett guide (arkitekter, priser, tips)

 

Skal du i gang med å tegne hus? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Tegne hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på tegning av hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Når man velger å tegne og bygge hus selv, fremfor å kjøpe brukt bolig, kan du skape en bolig som er tilpasset dine egne ønsker og behov. Du oppnå akkurat den utførelsen, størrelsen og de løsningene som passer din situasjon, i den prisklassen du selv ønsker, om det så måtte være en storslått villa eller et effektivt funkishus. I tillegg får man muligheten til å selv velge tomten som huset skal bygges på.

For å få et inntrykk av hvordan prosessen med å tegne hus ser ut, tok vi en prat med arkitekt Alexander H. Berg i Various Architects. I denne artikkelen kan du også lese Bergs tips til en vellykket gjennomføring. Vi svarer også på spørsmål angående priser og tidsbruk i et slikt prosjekt. Til slutt går vi gjennom hvordan du kan finne rett entreprenør til jobben.

Dersom du allerede nå ønsker å hente inn fagfolk til ditt prosjekt med tegning av ny bolig, kan du benytte gratistjenesten Byggstart. Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Hvordan ser prosessen med å tegne hus ut?

Befaring: Det første som skjer når man kontakter en arkitekt, er gjerne at firmaet kommer på befaring på tomten din. Her vil arkitektene undersøke faktorer som vindforhold, sol og trær på eiendommen. I tillegg ser man på terreng og størrelse på tomten, som gjerne også kommer frem av tomtekartet.

Mulighetsstudie: Man setter deretter i gang med en såkalt mulighetsstudie. Dette steget i prosessen vil normalt ta opptil et par uker. Her ser man på hvilke muligheter dere har for utbygging på den aktuelle tomten. Dette baserer seg både på forholdene som ble observert under befaringen, reguleringsplaner fra kommunen og generelle byggeregler. Her jobber arkitektene med å kartlegge hva man kan bygge på din tomt med og uten dispensasjon fra ulike byggeregler og reguleringsplaner. Disse reglene sier blant annet noe om maksimal byggehøyde over terrenget slik det er i dag, og noe om utnyttelsesgrad på tomten. I denne prosjektfasen jobber arkitektene med raske skisser slik at dere får en felles forståelse av hvordan resultatet skal se ut.

Skissefase: Når du har tatt noen avgjørelser om hvordan boligen skal se ut, basert på de rammene som har blitt kartlagt, vil arkitektene begynne med en mer omfattende skisseprosess. Dette tar gjerne 3 til 4 uker. Her jobber arkitekten ofte tett med tiltakshaver, altså du som ønsker å få bygget boligen. Samarbeidet for å komme frem til utseende på boligen kan foregå gjennom workshops eller møter på arkitektkontoret. Her får du mulighet til å diskutere de ulike forslagene og komme med innspill, tanker og ønsker. Resultatet av skissefasen vil være hovedformene på bygningen, samt noen detaljer som takvinkel og vindusplassering.

Forprosjekt: Når formen på bygningskroppen er bestemt, går man i gang med det som kalles forprosjekt. Her ser man mer detaljert på materialbruk, bæreevne, og på detaljer rundt plasseringen i terrenget. I denne fasen inkluderer man brannrådgiver i arbeidet. Det samme gjelder eventuelle strukturelle ingeniører, som utfører nødvendige beregninger på konstruksjonen.

Rammetillatelse: Etter forprosjektet sender man normalt inn første del av en to-trinns byggesøknad. Merk at det også er mulig å søke med en ett-trinns søknad, men dette er sjeldent tilfellet på såpass store prosjekter som eneboliger. Når man søker om rammetillatelse krever Plan og bygg tegninger som viser plassering i terrenget, fasaden og planløsning. Disse utformes av arkitekten. I rammesøknaden inkluderes også eventuelle naboklager og tilsvar fra arkitekten. Standard behandlingstid for en rammesøknad er på 12 uker.

Det er ofte i behandlingsperioden man setter i gang arbeidet med å hente inn tilbud fra entreprenør, om ikke noe tidligere. På dette tidspunktet har man nok tegninger og prosjektering klart til at entreprenørene kan komme med et realistisk pristilbud. Her kan man enten søke seg frem til aktuelle firmaer på nett, eller registrere prosjektet sitt hos Byggstart. Ved å finne entreprenører og håndverkerfirmaer ved hjelp av vår tjeneste, kan du være trygg på at du mottar pristilbud fra kvalitetssikrede og seriøse aktører. Vi jobber kontinuerlig med å sjekke at alle entreprenører på Byggstart.no har solid økonomi, nødvendige godkjenninger og konkurransedyktige priser.

Detaljprosjektering: Dersom søknaden godkjennes går man i gang med detaljprosjekteringen. Noen ganger kan det være påkrevd å gjøre visse endringer, for eksempel hvis en naboklage har fått medhold. I detaljfasen samarbeider ofte arkitekten med entreprenøren du har engasjert. I detaljprosjekteringen er formålet å legge til rette for selve byggingen, noe som krever høy grad av presisjon. Derfor er dette den delen av arbeidet med arkitekten som tar lengst tid, gjerne opp mot 4 uker. Som en del av detaljprosjekteringen utformes også videre arbeidstegninger, som er mer detaljerte enn tegningene som benyttes i søkingen til Plan og Bygg. Disse tegningene fungerer som en oppskrift på hvordan huset skal bygges. Noen ganger står entreprenør for arbeidstegninger, andre ganger arkitektkontoret. Ofte er det et visst samarbeid. Det er altså arkitektkontoret som bestemmer detaljene knyttet til materialvalg og utseende på bygget, mens entreprenøren avgjør byggemåten. Entreprenører kan for eksempel ha ulike preferanser når det gjelder valget mellom prefabrikkerte elementer eller plassbygde løsninger.

Igangsettingstillatelse: Siste del i selve søknadsprosessen, er søknad om igangsettingstillatelse. Her erklærer de ulike utførende entreprenørene ansvar på sine respektive fagfelt. Når denne søknaden innvilges kan byggearbeidene begynne.

Oppfølging: Når arbeidet har begynt er det vanlig at arkitekten også har ansvar for en viss oppfølging av prosjektet. Dette innebærer vanligvis byggemøter, som et minimum. Det kan også være aktuelt å ha arkitekten på byggeplassen oftere enn disse møtene. På denne måten kan arkitekten følge prosjektet fra start til slutt, og legge forholdene til rette for en effektiv byggeprosess. At en fagperson holder oppsyn med prosjektet øker også sjansene for at man oppdager eventuelle feil som oppstår underveis. Dette kan spare deg for mye penger, ettersom slike feil ofte kan være langt dyrere å få utbedret i ettertid.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å få tegnet et hus?

Prisen for å få utformet en arkitekttegnet bolig kan variere betydelig. Dette avhengig blant annet av størrelsen på bygningen og kompleksiteten på prosjektet. Det avhenger også av budsjettet og hvor mye arbeid du ønsker at arkitekten skal legge i prosjektet ditt. Normalt utgjør kostnader til arkitektkontoret ca 5-6% av de totale byggekostnadene. På et eneboligprosjekt som havner på 7 millioner totalt, vil arkitektkostnader altså kunne havne et sted rundt 450.000 kroner. Merk at dette kun er en snittpris. Det er sannsynlig at ditt prosjekt vil havne enten over eller under dette summen. For å få et inntrykk av nøyaktig hva ditt prosjekt vil koste må man ha informasjon om tomten og hva du ønsker å bygge på den.

Få 3 tilbud på tegning av hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvor lang tid tar prosessen med å tegne et hus?

Totalt tar det gjerne rundt tre måneder fra man begynner å jobbe med en arkitekt, til man sender inn første del av byggesøknaden. På samme måte som pris, avhenger også tidsbruken av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet. Her går en til 2 uker med til mulighetsstudiet. Skissefasen tar deretter rundt 4 uker. Etter dette vil forprosjektet kunne ta cirka 2 uker, og til slutt en detaljfase på rundt 4 uker. Merk at tidsbruken kan variere en god del. Hvor mye prosjektet haster vil også kunne være med på å påvirke hvor lang tid arkitektkontoret bruker.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva bør man tenke på før man kontakter en arkitekt?

Noe av det man bør kartlegge før man kontakter en arkitekt, er budsjettrammene. Det lønner seg derfor å gå i banken tidlig, gjerne som noe av det første du gjør. Som nevnt utgjør arkitektkostnadene gjerne 5-6% av det totale budsjettet. Det er derfor viktig at arkitektene har innblikk i ditt budsjett for å kunne vite hvilken prisklasse prosjektet befinner seg i.

Det kan også være lurt å tenke gjennom hva du ønsker deg i den nye boligen. Blant annet hvor stort huset skal være og hvilke rom det skal inneholde. Her kan du for eksempel tenke over antallet soverom og gjesterom, hvor mange bad og hvorvidt kjøkken og stue skal være separate rom eller deler av en åpen løsning. Har du andre spesifikke krav, er det alltid nyttig å informere arkitekten om disse så tidlig som mulig.

Når det gjelder innspill og tanker om hvordan bygningen skal se ut, er det ingen fasit på hva du må ha gjort av forberedelser. Noen kommer til arkitektkontoret med store planer og mange tanker, andre ønsker at arkitekten kommer med de første forslagene slik at man kan diskutere videre ut ifra disse skissene. I andre tilfeller kan det hende at kunder ønsker å gi arkitekten full kreativ frihet. Det er altså ingen krav til hva du må ha gjort deg opp en mening om på forhånd.

Bør man også hente inn en interiørarkitekt?

Behovet for å få hjelp fra en interiørarkitekt vil variere fra prosjekt til prosjekt, men om man ønsker en gjennomarbeidet plan for overflater og materialvalg, belysning og møblering kan det være lurt å bruke en interiørarkitekt. Fordelen med å bruke en interiørarkitekt er at de er spesialister på interiør og ofte har mer erfaring med å gå i detalj på innvendige løsninger. Ved tegning av et hus kan det være lurt å få inn interiørarkitekten tidlig i prosessen slik at eventuelle justeringer kan hensyntas tidlig, f.eks. med tanke på planløsning og plassering av vinduer og dører. Alternativt kan interiørarkitekten engasjeres til å løse enkeltoppgaver som for eksempel belysningsplaner, møbleringsplaner, design av trapper, valg av materialer og farger, valg av overflatematerialer, tegning av snekkerbygd innredning, mm.

Hva er de krevende delene av et prosjekt med tegning av hus?

Det som ofte er den største utfordringen i prosjekter med tegning av ny bolig, er søkingen til Plan og bygg. Her er det en rekke regler å forholde seg til, både generelle regler for etablering av nye boliger, og spesifikke regler for ditt område som er gitt av reguleringsplaner. Dersom man må søke om dispensasjon fra noen av disse, er det alltid en viss mulighet for at søknaden ikke bli godkjent. Naboklager kan også føre til at detaljer i prosjektet må justeres. Arkitekten vil hjelpe deg underveis i hele søknadsprosessen.

Arkitektens tips til en vellykket gjennomføring

For å få tips til hvordan man bør går frem for å få tegnet hus, har vi snakket med arkitekt i Various Architects, Alexander Berg. Han mener det viktigste i ethvert prosjekt med arkitekt, er god kommunikasjon mellom tiltakshaver og arkitektkontor. Underveis i hele prosessen vil tiltakshaverens innspill være svært viktige for avgjørelsene som tas. Berg påpeker også at huseierne ofte er aller mest fornøyd når de selv har fått delta i prosessen, slik mange arkitektkontorer også oppfordrer kundene til å gjøre. Vær derfor aldri redd for å komme med forslag og innspill. All info om ønsker og behov vil være nyttig når arkitekten jobber med å tegne boligen din.

Et siste tips er å involvere arkitekten i oppfølging av byggearbeidet, i den grad budsjettet tillater det. Som nevnt har man gjerne et antall jevnlige byggemøter mellom arkitekt, entreprenør og tiltakshaver. I tillegg ser man at det er visse fordeler med å ha arkitekt til stede på byggeplassen mer hyppig enn disse møtene. På den måten kan man være raskt ute med å oppdage det dersom håndverkerne misforstår arkitektens tegninger.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan finne entreprenør til prosjektet?

For å kunne realisere den boligen du og arkitekten har tegnet, er det viktig at du engasjerer en dyktig og pålitelig entreprenør. I anbudsprosessen lønner det seg å være på utkikk etter entreprenører som har utført flere tilsvarende prosjekter tidligere. På denne måten kan du finne firmaer som har opparbeidet gode rutiner og kan utføre arbeidene raskt og effektivt.

I Byggstart jobber vi kontinuerlig med kvalitetssikring av entreprenører og håndverkerfirmaer. Finner du aktører ved hjelp av vår tjeneste, kan du være trygg på at de har økonomi, godkjenninger og referanser i orden. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere entreprenører som har kompetansen og erfaringen som kreves for å bygge din arkitekttegnede bolig.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på tegning av hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.