10 ting du må vite om takløft

Takløft

Innhold:

- En kort introduksjon- Dette bør du vite- Slik kommer du igang

Å løfte taket er en av de vanligste måtene å øke boligens areal. Takløft har blitt stadig mer populært de siste årene, særlig i sentrumsnære strøk med høye tomtepriser. De høye prisene fører til økt fortetting, og boligeiere med maksimalt utnyttet tomt innser at den eneste måten å øke boligens areal ytterlige er å bygge opp eller ned. Norge har også en svært høy andel bratte saltak, og med skråtak i hele eller store deler av andre etasjen blir mange fristet til å enten heve taket eller endre takvinkelen. Takløft har åpenbart mange fordeler, men er også et komplekst prosjekt. I Byggstart har vi samlet en rekke tips for å gjøre prosessen mer overkommelig. I denne artikkelen tar vi for oss 10 ting du må tenke på dersom du vurderer å løfte taket på din bolig. Vi ser blant annet på kostnadsbilde, hvordan du finner de rette håndverkerne, og hvordan du forbereder deg best mulig til byggestart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

1. Start planleggingen tidlig

Å gjennomføre et takløft er en tidkrevende prosess. Ikke bare selve gjennomføringen er omfattende, men planlegging og prosjektering tar også tid. Siden prosjektet både påvirker husets fasade og planløsning, er det ikke uvanlig å få hjelp av en arkitekt til å finne frem til den optimale løsningen. Spesielt dersom man skal endre på trappeløp eller møter tekniske utfordringer knyttet til rømningsveier, bæring eller takhøyde. Før man setter i gang er det viktig å vite nøyaktig hvordan prosjektet skal se ut, noe en erfaren arkitekt vil kunne bistå med.

Når du er ferdig med første del av planleggingsfasen er neste steg å søke om rammetillatelse. Søknaden sendes til plan og bygningsetaten i kommunen, og består blant annet av av tekniske detaljer om prosjektet og målsatte før- og ettertegninger av fasade, plan og snitt. Dersom søknaden blir godkjent er neste steg å sende inn en søknad om igangsettelse. Denne søknaden inkluderer blant annet informasjon om de ansvarlige fagpersonene som skal utføre prosjektet. Det er ikke uvanlig at hele søknadsprosessen kan ta opptil et halvt år, så det er viktig å komme i gang tidlig.

Det lønner seg også å utarbeide en detaljert tidsplan for prosjektet. Tidsplanen bør ta høyde for forsinkelser og uforutsette hendelser, slik at disse ikke skaper unødvendige problemer eller merutgifter underveis. En detaljert tidsplan gjør det også enklere for de involverte fagpersonene å koordinere arbeidet. I tillegg vil det gi deg som byggherre en bedre oversikt over når man kan begynne forberedelse til innflytting.

2. Bestem deg for hva du vil gjøre med taket

Det er ikke alltid takløft er den rette løsningen. Det vil blant annet avhenge av gjeldende reguleringsplan, hvordan boligen er konstruert, ditt budsjett og om et takløft vil gi boligen det rette arkitektoniske uttrykket. Hvis du vil finne ut om takløft er riktig løsning for din bolig, kan du forhøre deg med en arkitekt eller rådgivende ingeniør bygg, ofte forkortet til RIB. Gjør deg i så fall opp noen tanker om hva du ønsker å få ut av prosjektet, så det blir enklere å forklare dette for arkitekten eller RIBen. Dette vil gjøre det enklere for vedkommende å komme med løsninger som både oppfyller dine ønsker og er i henhold til reguleringsplanen i området der du bor. Dersom du for eksempel ikke får tillatelse til å gjennomføre takløftet, kan det fortsatt være mulig å få tillatelse til et enkelt takopplett eller en ark. I kombinasjon med smarte innvendige løsninger, vil et takopplett eller ark også kunne gi økt bokvalitet.

3. Finn rett arkitekt

Arkitekter har ikke kun som oppgave å designe flotte bygg. Det er også arkitektens oppgave å skape et bygg som løser dine konkrete behov, samtidig som prosjektet forholder seg til gjeldende reguleringsplan. En dyktig arkitekt vil beherske alle disse tre oppgavene, i tillegg til å kunne vurdere hva kommunen eventuelt vil kunne gi dispensasjon for, dersom tiltaket ikke forholder seg til reguleringsplanen. Arkitekter har også oversikt over hvilke tiltak som utløser søknadsplikt, og kan derfor svare på om det i det hele tatt er nødvendig å søke om en byggetillatelse. Dersom det er nødvendig kan arkitekten ta rollen som ansvarlig søker.

4. Finn ut hvor du kan gjøre innsparinger

Takløft kan i mange tilfeller bli et kostbart prosjekt. Derfor er det lurt å være på utkikk etter måter å redusere kostnadene. Et tiltak er å vurdere hvilke rom man virkelig har behov for. Rom som kjøkken, bad og andre våtrom vil trekke kvadratmeterprisen opp. Å utelate slike rom vil derfor kunne redusere totalkostnaden betraktelig. Alternativt kan våtrommene gjøres mindre, men dette vil kun gi en marginal besparelse sammenlignet med å utelate rommene fullstendig.

En annen viktig driver av pris er standarden på innredning og overflatematerialer som fliser, parkett, vegger og listverk. Her er det viktig å være klar over at valg av materialer også kan påvirke arbeidskostnaden, for eksempel dersom en flis eller et gulv er mer tidkrevende å legge. Dersom du ønsker å spre kostnadene over tid, kan man alltids velge å oppgradere enkelte overflater på et senere tidspunkt.

Det vil også være rimeligere å benytte standardløsninger for interiør og teknikk, fremfor å kjøpe tilpassede løsninger. Er man tidlig ute med å planlegge, er det også stor sjanse for å finne standardløsninger på tilbud.

Valg av entreprenør er helt avgjørende for totalkostnaden på prosjektet. Husk at du alltid bør hente inn minst to tilbud fra kvalifiserte entreprenører dersom du er usikker på hva riktig pris for prosjektet er. To eller tre tilbud vil gi deg en forsikring om at du mottar en konkurransedyktig pris, så fremt tilbudsunderlaget er godt nok til at det er mulig å sammenlikne innholdet i de ulike tilbudene. Merk at man bør alltid være på vakt mot tilbud som er betydelig lavere enn øvrige tilbud. Dette kan enten kan være et tegn på at entreprenøren ikke har forstått oppgaven, eller at de driver virksomheten på en slik måte at sannsynlighet for feil eller mangler er høy.

Det vil også være mulig å utføre deler av arbeidet selv, dersom du har den nødvendige erfaringen og tiden. Tapetsering, maling og gulvlegging er typiske oppgaver byggherrer velger å gjøre selv etter at de har foretatt takløft. Bortkjøring av avfall kan også gi betydelige besparelser, men rådfør deg med entreprenøren for å sørge for at miljøsanering ivaretas.

5. Få utarbeidet en detaljert prosjektbeskrivelse

Sørg for å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse. Denne bør inneholde arbeidstegninger, dør- og vindusskjema og romskjema. Ofte kan du få arkitekten til å utarbeide hele eller deler av prosjektbeskrivelsen for deg. Jo bedre prosjektbeskrivelse jo enklere er det å sammenlignbare tilbudene fra entreprenørene, ettersom de har mer nøyaktig informasjon om hva de skal bygge.

6. Sett av nok tid til å hente inn priser

For å få rett pris, er det avgjørende å ikke forhaste seg i anbudsprosessen. Derfor bør det settes av god tid til denne delen av prosjektet. Det er ikke uvanlig at det tar 2-3 uker å avtale og gjennomføre befaringer. Deretter tar det ofte en til to måneder å hente inn og vurdere tilbudene fra de ulike entreprenørene. Det kan også hende at entreprenøren du ønsker å bruke er booket flere uker eller måneder fremover.  

Når det nærmer seg byggestart er det viktig å ha kontroll på at nødvendige materialbestillinger er gjort slik at materialene leveres på byggeplass til riktig tidspunkt. Dette gjelder særlig spesielle produkter og materialer som ikke er lagervare. For eksempel har spesialbestilte fliser, parkett og kjøkken ofte lang leveringstid. Dersom du selv er ansvarlig for enkelte innkjøp, sørg for å bestille disse i god tid for å unngå at forsinkede leveranser skaper utfordringer for entreprenøren.

7. Finn den rette entreprenøren for deg

I Byggstart har vi samlet et nettverk av kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer slik at du trygt og enkelt kan finne aktørene du trenger.

Registrerer du prosjektet ditt på vår nettside, setter vi deg i kontakt med entreprenører som har erfaring med å utføre takløft. Tjenesten er både gratis og uforpliktende. Du vil da motta pristilbud fra fagfolk med den erfaringen og kompetansen som prosjektet krever, og med en god prosjektbeskrivelse vil det være enkelt å sammenligne tilbudene fra de ulike aktørene.

Dersom du ønsker å gjøre en bakgrunnssjekk av firmaene på egenhånd, har vi sammenfattet en liste over hvilke punkter du bør undersøke:

 • Sjekk at alle godkjenninger og forsikringer er i orden.
 • Gjør en nøye vurdering av firmaets kapasitet, slik at du er sikker på at de kan utføre arbeidet innenfor tidsrammen som er satt.
 • Sjekk referansene til de potensielle entreprenørene nøye, gjerne også uavhengige referanser som for eksempel arkitekter fra tidligere prosjekter.
 • Sjekk den økonomiske soliditeten til firmaene du vurderer, inkludert skatt, regnskap og kredittsjekk.
 • Sørg for å finne en entreprenør du kommuniserer godt med. Dette vil være sentralt gjennom hele prosjektet.
 • Gå nøye gjennom hvert tilbud. Ikke se utelukkende på totalprisen, men se også på hva tilbudene inneholder. Ulik pris kan ofte skyldes ulikt innhold eller forståelse. Det kan derfor lønne seg å sammenfatte tilbudene i et regneark og sammenligne dem i detalj.

I Byggstart jobber vi kontinuerlig med denne typen kvalitetssikring. Vi kontrollerer samtlige av disse punktene og mange fler for alle entreprenørene i vår database. Dersom du ønsker vår hjelp til å hente inn uforpliktende pristilbud, kan du registrere prosjektet ditt på www.byggstart.no.

8. Skriv en klar kontrakt med en fremdriftsplan

Kontraktene du skriver med de involverte fagfolkene er et viktig verktøy for unngå misforståelser og uenighet underveis. Kontrakten fungerer som et referansedokument, slik at dere kan gå tilbake og se hva de ulike partene ble enige om før prosjektet startet. Det er derfor viktig at kontrakten er detaljert. Det bør blant annet komme tydelig frem:

 • hvem som er ansvarlige for å utføre de forskjellige oppgavene,
 • når oppgavene skal være utføres og være ferdige,
 • hva som er konsekvensene dersom man ikke klarer å utføre arbeidet i tide,
 • hvor mye prosjektet koster,
 • og når de ulike betalingene forfaller.

Det finnes standardkontrakter som mange velger å bruke for denne typen prosjekter. Disse kan du blant annet laste ned fra hjemmesidene til Forbrukerrådet.

Mange velger å utarbeide en fremdriftsplan som legges ved avtalen. Denne planen tar for seg hva som skal gjøres når og når de ulike oppgavene skal være ferdig utført. Ofte blir man enige med entreprenøren om milepæler i fremdriftsplanen som bestemmer når ulike kostnader skal betales. Det kan også lønne seg å avtale møter med entreprenøren i forbindelse med milepælene, for å sjekke at prosjektet er i rute.

9. Sjekk regelmessig

Pass på at du har en hyppig dialog med entreprenørene gjennom hele prosjektet. Når gulvet og veggene har blitt dekket til, er det for sent å sjekke hvordan det står til under. Som byggherre bør man derfor besøke byggeplassen ofte nok til at eventuelle misforståelser fanges opp før det er for sent, og for å sjekke prosjektet går fremover i henhold til den avtalte fremdriftsplanen. Dette gjør det også enklere å avdekke eventuelle problemer underveis og håndterer disse fortløpende.

10. Gjennomfør sluttbefaring

Før du anser prosjektet som fullført, bør det gjennomføres en sluttbefaring for å avdekke eventuelle feil og mangler. Det er ikke alltid lett for ufaglærte å vite hva man skal se etter. Derfor er det anbefalt å engasjere en erfaren fagperson, for eksempel en takstmann. Dersom du finner feil, kan du holde igjen hele eller deler av den siste betalingen til feilene er utbedret.

Få pristilbud på jobben? Få opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Kom i gang med entreprenør

Takløft er et omfattende og komplekst prosjekt. Derfor er det helt sentralt å finne de rette fagpersonene til å utføre arbeidet. I Byggstart har vi samlet et nettverk av kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer. Dette gjør det enklere for deg å finne kompetent og pålitelig arbeidskraft. Registrer prosjektet ditt på Byggstart.no, så vil du motta tilbud fra flere kvalifiserte entreprenører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Neste steg:

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.