Tiltaksklasse: En komplett guide (ansvarlig søker, klasse 1 og 2)

 

Vil du vite mer om tiltaksklasser? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om de ulike kategoriene for byggeprosjekter, altså tiltaksklassene, hvilke godkjenninger fagfolk bør ha for ulike prosjekt, når disse er relevante for deg, og mye mer. Plan- og bygningsloven gjelder generelt, og egne kommunale regler spesielt. Visste du at søknadspliktig bygging utløser krav om en ansvarlig søker? Og er du klar over konsekvensene det kan få dersom reglene ikke følges? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Tiltaksklasse

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Hva er tiltaksklasser?

Når du på egen tomt skal bygge nytt, bygge om eller utvide boligen din kaller vi det tiltak. Noen slike byggeprosjekter krever at du søke kommunen om lov i forkant. Videre er det slik at søknadspliktige prosjekter kan utløse krav om en profesjonell ansvarlig søker. For slike prosjekter skal de ulike, medfølgende tiltakene kategoriseres, og det er her de ulike tiltaksklassene blir relevante. Tiltaksklassene utgjør en inndeling av oppgaver knyttet til byggingen. Inndelingen baseres på vanskelighetsgrad, kompleksitet og alvorlighetsgraden til eventuelle konsekvenser av mangler og feil og kan omfatte hele eller deler av byggeprosjektet. Hvilken klasse oppgavene havner i, bestemmer også hvem som får lov til å utføre dem. Det er kommunen som vurderer dette - basert på forslag beskrevet i søknaden utformet av den ansvarlige søkeren.

Ansvarlig søker har en sentral rolle i byggeprosjekter ved å fungere som din representant overfor kommunen. Det er dennes ansvar å sørge for at byggesøknaden fylles ut riktig, og å utarbeide en gjennomføringsplan for tiltaket som skal sendes inn som vedlegg til byggesøknaden. Om det skal engasjeres flere fagarbeiderere i byggeprosjektet, er det ansvarlig søker som fungerer som leder ved å samordne alle involverte.

Det finnes flere slike ansvarsretter: Ansvarlig prosjekterende skal sørge for at prosjekteringen av tiltak er i samsvar med lover og forskrifter, ansvarlig utførende er den som står for selve bygg- og/eller anleggsarbeidene, og ansvarlig kontrollerende, et kvalifisert foretak eller fagperson som er uavhengig av det eller de som utfører arbeidene for øvrig, skal kontrollere at alt har gått riktig for seg etter at prosjektet er ferdigstilt. Kommunen kan også, i visse tilfeller, tildele ansvarsrett til en som skal bygge egen bolig eller fritidsbolig eller gjøre gjøre mindre arbeider knyttet til disse. Selvbyggeren må da sannsynliggjøre at arbeidet vil bli utført i samsvar med lover og forskrifter og kunne dokumentere kvalifikasjonene sine overfor kommunen.

I seksjonene som følger, skal du få utdypende informasjon om de ulike tiltaksklassene og oversikt over hvilke lover og regler du bør kjenne til.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Sentrale begreper

Selv om du skal i gang med et byggeprosjekt, er det ikke sikkert du er ekspert på eiendomsjuss. Vi hjelper deg i gang med denne ordlisten:

 • Ansvarsrett: Ansvarsrett er retten til å kunne påta seg bestemte oppgaver involvert i tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Tyngden ligger nok mer på “ansvar” eller på “rett” her.  
 • Ansvarlig søker: Sjefen, den som enkelt sagt har ansvar for prosjektet totalt sett og dermed også nødvendige søknader til kommunen. Andre ansvarsområder, underlagt ansvarlig søker, styres av ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. 
 • Byggesøknad: Søknaden som må sendes til kommunen i byggesaker hvor dette kreves. Selve dokumentet har det formelle navnet “søknad om tillatelse til tiltak”.
 • Mesterbrev og fagbrev: Lovbeskyttede titler for håndverkere.
 • Sentral godkjenning: Foretak kan søke sentral godkjenning innenfor forskjellige godkjenningsområder. Et godkjenningsområde er oppdelt etter hvilken funksjon foretaket skal ha i byggesaker. Kommunal godkjenning søkes for hvert (søknadspliktig) prosjekt, men en sentral godkjenning kan gjøre denne prosessen raskere og enklere ved å fungere som en overordnet forsikring. 
 • Tiltak: Skal du bygge noe på tomten din? Det er det som ligger i et tiltak: et prosjekt.
 • Tiltakshaver: Det er deg, tiltakshaveren, selveste byggherren.
 • Våtromsgodkjenning: Renovering og bygging av bad, vaskerom og lignende krever at fagarbeiderene er sertifiserte for å jobbe med våtrom i henhold til byggebransjens våtromsnorm.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lover og regler 

Frittstående bygg som bod, garasje eller lignende på 50 kvadratmeter eller mindre, kan du sette opp uten å måtte involvere kommunen. Dersom bygget er et tilbygg, en utvidelse av boligen, er det 15 kvadratmeter som gjelder. Du kan også endre bruken av bygget uten søknad om det ikke måler mer enn 15 kvadratmeter. For terrasser og lignende kan du bygge uten å søke om terrassegulvet er under én meter. Riktignok kan flere faktorer utløse krav om søknad, og iblant gjelder egne kommunale regler som du plikter å sette deg inn i.

Når du først må søke, er to det typer søknad å forholde seg til: med og uten krav til ansvarsretter. Den som erklærer ansvarsrett, kan enten være deg (uten krav) eller kvalifiserte fagpersoner eller firmaer (med krav). Som ufaglært kan du selv erklære ansvarsrett i følgende tilfeller:

 • Når bygget skal være frittstående og inntil 70 kvadratmeter, og ikke ha mer enn én etasje. 
 • Når bygget skal stå inntil hovedbygget og være 50 kvadratmeter eller mindre. 
 • Når det er snakk om midlertidige bygninger, inntil to år, og andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan håndteres av privatpersoner. 
 • Når du skal bygge tilbygg, bygg som utvider boligen, på 15 kvadratmeter eller mindre, eller endre bruken av bygget - gjøre en bod om til et soverom for eksempel.

Om byggeprosjektet er mer omfattende enn beskrivelsene i disse punktene, altså der tiltaket både er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og har krav til ansvarsretter, må du engasjere en entreprenør eller et håndverkerfirma som kan stå ansvarlig. Og det er i slike tilfeller at tiltaksklassene blir aktuelle. Kravene til tiltak i tiltaksklasse 1 er lavere enn i tiltaksklasse 2 og 3.

Myndighetene har flere måter å reagere på dersom de eller den ansvarlige, de eller den som har ansvarsrett, ikke oppfyller lover, forskrifter og krav i tillatelser:

 • Pålegge retting, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet.
 • Pålegge stansing av arbeid.
 • Pålegge tvangsmulkt, altså plikt til å betale et gitt pengebeløp.
 • Gi forelegg om plikt til å etterkomme pålegg.
 • Tvangsfullbyrde pålegg som ikke er etterkommet.
 • Pålegge retting eller utbedring innen fem år etter at ferdigattest er gitt.
 • Trekke tilbake godkjenningen.
 • Ilegge overtredelsesgebyr.
 • Varsle brudd på straffebestemmelser til påtalemyndigheten.

Vit også at dersom byggeprosjektet ditt er søknadspliktig, foreligger det samtidig krav om at du gir ut nabovarsel. Men krav eller ikke krav, vi vil likevel anbefale alle å holde en god dialog med naboene, melde fra om endringer, små eller store, som vil kunne komme til å påvirke også dem i en eller annen grad.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

De ulike tiltaksklassene

Tiltaksklassene er som nevnt en gradering av vanskelighetsgraden til oppgavene knyttet til et byggeprosjekt. Under finner du de generelle beskrivelser av hver av dem:

 • Tiltaksklasse 1 gjelder tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
 • Tiltaksklasse 2 gjelder oppgaver av liten eller middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
 • Tiltaksklasse 3 gjelder middels eller stor kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Prosjektet anses typisk å være krevende å gjennomføre korrekt, eller det er behov for spesialkompetanse innen flere profesjoner, og koordineringen er gjerne utfordrende. Bygg regnes dessuten som komplekse når de er sammensatt av rom for flere funksjoner. En brannteknisk oppgradering av et kulturminnebygg likeså.  

Eksempelvis er det slik at bygging av ny enebolig i utgangspunktet vil havne i tiltaksklasse 1. Det samme gjelder rehabilitering og tilbygg på en enebolig, mens konvertering av råloft til leiligheter i bygård fort blir tiltaksklasse 2. Det å endre bærende konstruksjoner i bygård vil også gjerne tilhøre tiltaksklasse 2. 

Sentral godkjenning

For byggeprosjekter med krav, og dermed inndeling av prosjektets oppgaver etter tiltaksklassene, skal altså kommunal godkjenning gis den ansvarlige søkeren samt den ansvarlig prosjekterende, den ansvarlig utførende og den ansvarlig kontrollerende. Dersom de aktuelle aktørene og foretaket har det som heter sentral godkjenning, et generelt og varig kvalitetsstempel som beskriver de ansattes faglige kompetanse, blir den lokale søkeprosessen enklere. Det er nemlig nødvendig å søke om lokal ansvarsrett for hvert tiltak, via et vedlegg til byggesøknaden. Dersom foretaket har sentral godkjenning som dekker det foretaket skal gjøre i tiltaket, vil kommunen normalt legge denne til grunn når de gir grønt lys. Uten sentral godkjenning, må foretakets kvalifikasjoner dokumenteres for hvert enkelt byggeprosjekt. Samtidig varer lokal godkjenning for ansvarsrett kun frem til ferdigstillelsen av prosjektet. 

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning - det vil si frivillig for alle med ett unntak: sentral godkjenning er obligatorisk for foretak som skal ha funksjon som ansvarlig kontrollerende. Godkjenningen gis altså for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Foretaket kommer da inn i et sentralt, åpent register som viser foretakets ansvarsretter. De generelle kravene for sentral godkjenning er: minimum tre referanseprosjekter som er utført i løpet av de siste åtte årene, i henhold til ansvarsområder. Og: Foretaket som søker sentral godkjenning må ha et kvalitetssystem (et dataprogram, et tilpasset styringssystem) som tilfredsstiller krav etter plan- og bygningsloven. OG: Det må foreligge en organisasjonsplan som viser foretakets ansvars- og myndighetsfordeling og kvalifikasjoner.

Det gis altså sentral godkjenning for hver av tiltaksklassene, og det kreves mer for å oppnå godkjenning for klasse 2 og 3 enn for klasse 1. De konkrete kravene er som følger:

 • Tiltaksklasse 1: Ansvarlig søkende og ansvarlig prosjekterende må ha mesterbrev og fire års yrkeserfaring. Ansvarlig utførende må ha fagbrev og minimum to års yrkeserfaring. 
 • Tiltaksklasse 2: Ansvarlig søkende må ha mesterbrev og minimum seks års erfaring. Ansvarlig prosjekterende må ha ingeniørutdannelse og minimum seks års erfaring. Ansvarlig utførende må ha mesterbrev og minimum tre års erfaring.
 • Tiltaksklasse 3: Ansvarlig søkende og ansvarlig prosjekterende må ha sivilingeniørutdannelse og minimum åtte års erfaring. Ansvarlig utførende må ha ingeniørutdannelse og minimum fem års erfaring.

Hvordan finne fagfolk

Det er vanlig i denne bransjen å hente inn flere tilbud fra ulike aktører, gjerne tre eller flere. I så måte er Byggstart er et godt sted å begynne. Via vår anbudstjeneste kan du komme i kontakt med flere kvalitetssikrede håndverkerfirmaer og entreprenører. I tillegg er det alltid en god idé å forhøre seg med folk du kjenner, som kanskje har egne erfaringer og kan anbefale noen dyktige håndverkere som passer for akkurat deg og ditt prosjekt.

Som vi har vært inne på, involverer større prosjekter, som en totalrenovering, mange fagområder. Derfor er det viktig at du forsikrer deg om at entreprenøren er i stand til å levere alle de tjenestene som er nødvendige: Kontroller at også entreprenørens underleverandører har gode referanser og innehar det de bør av godkjenninger og kompetanse, og vi gjentar at sentral godkjenning (altså en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften), godkjenning for ansvarsrett, mesterbrev og våtromsgodkjenning (som er aktuelt ved håndtering av rom med vanntilførsel og sluk i gulvet) er gode indikasjoner her. Og har foretaket ansvarsforsikring og en solid selskapsøkonomi?

Den private medlemsorganisasjonen Norsk Standard har utgitt dokumenter som kan brukes som standard for en avtale mellom deg og entreprenøren, spesielt utviklet for bruk i forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter. De er i utgangspunktet frivillige å bruke, men inneholder solid informasjon som henviser til standarder i lover og forskrifter.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Nyttig å vite

Det første spørsmålet du bør stille deg når du har planlagt et privat byggeprosjekt, er om du må sende inn byggesøknad eller ikke. Kriteriene for byggetillatelse går blant annet på det planlagte byggets størrelse, plassering i forhold til nabogrenser og andre bygg på tomten, egenskaper ved det omliggende terrenget, samt tiltenkt bruk. Det er mye du kan sette opp og bygge uten å måtte søke, men sørg for at du har satt deg godt inn i reglene her.

Det neste spørsmålet er om prosjektet ditt krever søknad med eller uten krav til ansvarsretter. Dersom det foreligger krav, må du sørge for at du leier inn firma som har godkjenning for å kunne utføre den typen byggeprosjekt det gjelder, inkludert godkjenning for å utføre arbeider innenfor de ulike tiltaksklassene prosjektet vil omfatte.

Tiltaksklasse 1, tiltaksklasse 2 og tiltaksklasse 3 utgjør en inndeling av vanskelighetsgraden til ulike arbeidsoppgaver knyttet til byggeprosjekter av et visst omfang. I hovedsak er det de innleide faglærte som skal forholde seg til disse, og som har kunnskapen om dette. Men det er greit for deg som vurderer å sette gang byggeprosjekter å vite litt om denne kategoriseringen. Slik kan du, på bedre grunnlag, ta avgjørelser knyttet til prosjektet ditt og lettere se for deg byggeprosessens gang og omfang. Dessuten er det jo du som skal engasjere de ulike aktørene og sørge for at disse holder mål. Til slutt er det likevel entreprenørens rolle å la deg kunne sette deg godt til rette i sofaen, eller ta deg en løpetur for den saks skyld, uten å måtte bekymre deg: Bygges det etter forskriftene? Vel, har du ansatt fagfolk, er det de som er ansvarlige for at alt foregår i henhold til lover og forskrifter.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en oversikt, et hjelpemiddel for fastsettelse av tiltaksklasser, med eksempler på tiltak eller oppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad og konsekvenser ved eventuelle feil. Her finner du beskrivelser av ulike kriterier for ulike fagområder, hvor eksempler på fagområder kan være arkitektur, landskapsutforming eller brannsikkerhet. Et nyttig dokument om du vil vite mer om oppdeling av tiltak i tiltaksklasser for spesifikke prosjekter, med andre ord.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.