TEK17: En komplett guide (våtrom, soverom, brannklasser)

 

Vil du vite mer om TEK17? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om TEK17, hvem denne forskriften er relevant for, hvilke lover og regler som gjelder, hvordan du kan finne dyktige fagfolk og mye mer. TEK17 er en forskrift som definerer minstekrav til byggverk som oppføres i Norge. Men vet du hva som menes med funksjonskrav i TEK17? Og er du klar over forskjellen mellom TEK10 og TEK17? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

TEK17

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Hva er TEK17?

TEK17 (byggteknisk forskrift) er en forskrift om definerer tekniske krav til byggverk og som setter nedre grenser for de krav et byggverk må oppfylle for å kunne bygges på lovlig måte i Norge. I utgangspunktet gjelder TEK17 ved alle nybygg og oppgradering av bygg i Norge. I mange tilfeller krever byggeprosjekter godkjenning fra Plan- og Bygningsetaten. I søknaden må det vises til reglene som fremgår av TEK17 og søknaden vil bli vurdert etter disse reglene. Samtidig plikter håndverkere å utføre byggearbeider i samsvar med funksjonskravene i TEK17, uavhengig av hva som fremgår av avtalen mellom håndverker og huseier. En leveranse som ikke samsvarer med kravene i TEK17 vil være å anse som mangelfull.

TEK17 erstattet forgjengeren TEK10 i 2017 (derav navnet), og før dette var det TEK97 som var gjeldende. Oppgraderingen fra TEK10 til TEK17 var nødvendig på grunn av samfunnskrav og teknisk utvikling. Man så at kravene i TEK10 ofte førte til unødvendig høye byggekostnader uten at resultatene eller kvaliteten ble bedre. Med TEK17 har lovgiver forsøkt å gi mer fleksibilitet til de som er rammet av reglene og på den måten gjøre det mulig å levere løsninger som er ønsket på markedet. TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017, men frem til 1. januar 2019 fantes det en overgangsløsning der man kunne velge om man ville prosjektere byggeprosjektet etter TEK10 eller TEK17.

For å forstå TEK17, er det viktig å vite hva som menes med funksjonskrav, ytelseskrav og preaksepterte ytelser. Funksjonskravene i TEK17 beskriver overordnede oppgaver byggverket må oppfylle. Disse kravene kan være basert på krav som stilles av samfunnet eller behov som beboerne har. Funksjonskravene er kvalitative og beskrives med ord. Et funksjonskrav kan eksempelvis være at kommunikasjonsveiene skal være sikre og brukbare for den ferdsel og transport som forventes. Ytelseskrav og preaksepterte ytelse beskriver hva som skal til for å oppfylle de ulike funksjonskravene. Ytelsene er kvantitative og oppgis gjerne i tall. Følgende er et eksempel på et ytelseskrav: "Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,86 m". Preaksepterte ytelser er ytelser man allerede vet vil oppfylle funksjonskravene i TEK17.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Sentrale begreper relatert til TEK17

Hvis du skal i gang med et byggeprosjekt som omfattes av TEK17, er det viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder før du setter i gang byggeprosjektet ditt. For mange kan det oppleves uoversiktlig og man møter ofte på begreper man ikke alltid kjenner like godt til. Her skal vi se nærmere på en del sentrale begreper knyttet til TEK17 og byggelovgivning.

Plan- og bygningsloven: Sammen med TEK17 og byggesaksforskriften utgjør Plan- og bygningsloven et omfattende og inngripende regelverk som har konsekvenser for store bygg, så vel som minihus, og tekniske krav til rommene i bygget. Plan- og bygningsloven består av en alminnelig del om fellesbestemmelser og grunnlag, en plandel som omhandler planlegging av tiltak, en gjennomføringsdel om gjennomføring av tiltak, en byggesaksdel som blant annet angår søknadsplikt og godkjenning, en del om håndhevings- og gebyrregler, samt sluttbestemmelser som omhandler overgangsordninger. Mange av bestemmelsene i TEK17 og byggesaksforskriften har sin hjemmel i plan- og bygningsloven.

DIBK: DIBK er en forkortelse for Direktoratet for Byggkvalitet. Direktoratet har i oppgave å forvalte det byggtekniske regelverket i Norge. I tillegg fører direktoratet tilsyn vedrørende dokumentasjon av byggevarers egenskaper, og de forvalter godkjenningsordningen om sentral godkjenning.

TEK10: TEK10 er den tidligere versjonen av byggteknisk forskrift som i 2017 ble erstattet av TEK17. I dag er det kravene i TEK17 som gjelder, og ikke kravene i TEK10. Dette er viktig å være klar over hvis du leser deg opp på tekniske krav til byggverk på nettet. Mange eldre artikler viser til kravene i TEK10, men disse kravene kan ha blitt erstattet eller endret i TEK17.

Byggesaksforskriften: Byggesaksforskriften er en annen forskrift som du sannsynligvis må forholde deg til hvis du skal i gang med et byggeprosjekt, i tillegg til TEK17. Byggesaksforskriften kommer med nærmere beskrivelser av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og omfatter temaer som tillatelser, ansvarsrett, kontroll, saksbehandling og tilsyn fra kommune.

Dokumentasjon: TEK17 stiller krav til dokumentasjon. Å dokumentere betyr i denne forbindelse å føre bevis, underbygge, begrunne eller synliggjøre ved hjelp av dokumenter. Det stilles krav til dokumentasjon for prosjektering, produkter og at arbeidet som utføres oppfyller gjeldende krav. Det skal blant annet dokumenteres at byggeprosjektet oppfyller funksjonskrav, ytelseskrav og utførelse. Dokumentasjonskravene fremgår av kapittel 2 i TEK17.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Endringer fra TEK10 til TEK17

Hvis du allerede er vant med TEK10 og kravene som fremgår der, men ikke har så mye kjennskap til TEK17, kan det være nyttig å ta en gjennomgang av de mest sentrale endringene i forskriften. Noen av kravene i TEK10 har blitt spesifisert ytterligere, mens andre krav har blitt lempet på for å gi mer fleksibilitet. I TEK17 stilles det krav til gulvplass til snuareal for rullestol. For å gjøre det mer fleksibelt kan man nå velge mellom en snusirkel på minst 1,5 meter eller et snurektangel som må være minst 1,3 meter x 1,8 meter stort. Nå velger du selv om du vil bruke snusirkel eller snuareal.

Tidligere var det krav om at alle boliger skal ha en innvendig bod for å ha nok plass til oppbevaring av mat og klær. I TEK17 har dette kravet blitt skrotet, men det er fortsatt krav om at du enten har en oppbevaringsplass eller en bod tilsvarende 5 kvadratmeter som kan brukes til å oppbevare barnevogner, sykler, sportsutstyr og lignende objekter. Dersom boligen er mindre enn 50 kvadratmeter stor, trenger ikke boden være større enn 2,5 kvadratmeter. Merk at kravet uansett ikke gjelder for studentboliger.

Selv om det ikke lenger er krav til bod i studentboliger, kan studentsamskipnadene selv vurdere hva som er egnet oppbevaringsplass for studentene som bor der. Studentsamskipnadene har også fått mer fleksibilitet når det kommer til valg av planløsning fordi kravet til lydisolasjon i studentboliger etter TEK17 har blitt redusert. Reduksjonen i krav til lydisolasjon gjelder bare mellom studentboligen og ut til fellesområder, og ikke mellom de ulike studentboligene. De nye kravene i TEK17 gjør det billigere å bygge studentboliger.

En annen endring fra TEK10 til TEK17 omhandler håndløper i trapp i arbeidsbygninger og publikumsbygninger. Kravene er nå mer fleksible og du kan etter den nye forskriften velge mellom å ha én håndløper i 80 cm høyde, eller to håndløpere som er 70 og 90 cm høye. Dette kravet gjelder også hovedtrappen i boligbygninger.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Utvalgte regler

Kravene i TEK17 er omfattende og gjelder mange forskjellige bygg, rom og situasjoner. Vi skal her se nærmere på hvilke krav TEK17 stiller for bygg av et lite utvalg rom og i spesifikke situasjoner. 

Hvis du har planer om å bygge eller renovere våtrom, må du være kjent med funksjonskravene til våtrom i TEK17 §13.15. Her stilles det krav om at våtrommet må prosjekteres og utføres på en måte som ikke forårsaker skader på konstruksjon og produkter. I tillegg må våtrommet ha sluk, og gulvet må ha tilstrekkelig fall for av vannet skal ledes til sluken. Lekkasjevann må synliggjøres og ledes til sluk, og konstruksjoner bak våtrommet skal ikke bli negativt påvirket av fukt. Konstruksjonene må derfor beskyttes av et vanntett sjikt. I TEK17 finner du preaksepterte løsninger som oppfyller funksjonskravene.

Når det gjelder bygging av soverom eller andre rom som skal brukes til varig opphold, stilles det en del krav til dimensjoner. Først og fremst må størrelse, utforming og romhøyde være tilpasset rommets funksjon. Rom som er ment til varig opphold skal være minst 2,4 meter høye, men ved bruksendring kan romhøyden være lavere. Videre stilles det krav til at rom skal ha snuareal for rullestol. Her gjelder reglene om snusirkel og snurektangel, som nevnt tidligere. Personer i rullestol må kunne bruke nødvendige funksjoner på en grei måte, og det må være minst 0,9 meter fri passasje mellom dør og vindu utenfor møbleringssone. For mer informasjon om hvilke regler som gjelder for rom, se TEK17 §12-7. Andre krav som gjelder for bad, wc og toalett finner du i TEK17 §12-9.

Kapittel 11 i TEK17 har å gjøre med brannsikkerhet. Det er særlig viktig å være nøye her fordi brann kan forårsake alvorlige skade både på liv, helse, samfunn og miljø. I TEK 17 §11-3 deles byggverk inn i fire brannklasser. Brannklassene er basert på konsekvensen en brann vil ha på liv, helse, samfunn og miljø. Brannklasse 1 tilsvarer liten konsekvens, brannklasse 2 betyr middels konsekvens, brannklasse 3 viser til store konsekvenser, mens brannklasse 4 beskriver særlig store konsekvenser. Ved prosjektering og utførelse av byggearbeid må brannklassene legges til grunn for å sikre byggets bæreevne dersom en brann skulle oppstå. Les mer om krav til brannsikkerhet i TEK17, kapittel 11.

Finne dyktige håndverkere

Hvis du skal i gang med et bygge- eller renoveringsprosjekt, er sjansen stor for at du må engasjere profesjonelle fagfolk, både for å få et godt resultat og for å sikre at bygget tilfredsstiller kravene i TEK17. Det kan imidlertid være vanskelig å finne dyktige fagfolk da det enda er en del useriøse aktører på markedet. Samtidig ser vi at det er nokså store prisforskjeller for de samme tjenestene. Derfor anbefales det å gjennomføre en anbudsrunde når man skal finne fagfolk til et byggeprosjekt.

Aller helst bør du hente inn minst tre tilbud når du er på utkikk etter håndverkere eller entreprenører. Dette for å sikre et godt sammenligningsgrunnlag. Ved å hente inn flere tilbud kan du danne deg et realistisk bilde av prisnivå for akkurat ditt byggeprosjekt, og du kan enklere velge bort de dyreste aktørene. Det betyr imidlertid ikke at du må velge det billigste. Som regel henger pris sammen med kvalitet. Når du skal sammenligne pristilbud er det viktig at du sjekker om alle bedriftene har inkludert det samme i tilbudene. Dette for å unngå at du sammenligner epler med pærer. Videre bør du se om bedriftene tar eventuelle forbehold i pris, og om du har fått tilbud om fastpris for hele prosjektet eller en timepris.

Valg av entreprenør bør ikke baseres på pris alene. Det lønner seg for eksempel også å sjekke om bedriften fremstår seriøs og om den har diverse godkjenninger. Du bør blant annet sjekke om bedriften har sentral godkjenning. Selv om sentral godkjenning er frivillig, er det en viktig indikator på seriøsitet. Sentral godkjenning viser at bedriften har riktig kompetanse og at den betaler skatter og avgifter. Det er særlig viktig at bedriften har riktig kompetanse når du skal oppfylle kravene i TEK17. Du kan lese mer om dette i artikkelen vår om sentral godkjenning. Hos Byggstart kan du registrere byggeprosjektet ditt og motta tilbud fra aktører som allerede er kvalitetssikret.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Gode råd

Bygg- og renoveringsarbeid kan være artig, men feltet er strengt regulert, og sjansen er stor for at prosjektet ditt er omfattet krav i lover eller forskrifter. Helt til slutt gir vi deg noen gode råd knyttet til regler og byggeprosjekter generelt:

Ta kontakt med kommunen

Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder knyttet til byggeprosjektet du planlegger eller hvis du ikke vet om prosjektet krever byggetillatelse, anbefales det å ta kontakt med kommunen din for å fortelle om prosjektet ditt og forhøre deg om regler som gjelder. Det er ikke alltid lett å vite hvilke regler som gjelder til enhver tid, og reglene kan dessuten være annerledes fra kommune til kommune, avhengig av reguleringsplaner der du bor. Om du er usikker, er det derfor bedre å kontakte kommunen enn å bare sette i gang et byggeprosjekt som kanskje er ulovlig.

Sjekk referanser

Mange synes det er vanskelig å finne dyktige fagfolk til byggeprosjekt og vi hører stadig vekk historier der det har gått galt. I tillegg til tipsene vi ga i forrige seksjon, vil vi anbefale å spørre aktuelle entreprenører om referanser fra tidligere arbeid av lignende art. Da kan du ringe tidligere kunder som har egen erfaring med bruk av den aktuelle bedriften. Du kan spørre om de var fornøyd med jobben som ble gjort, men ikke vær redd for å spørre om noe kunne vært bedre.

Innkjøp og rabatter

Byggeprosjekter kan være dyre å gjennomføre og en stor del av kostnadene går til innkjøp av materialer og produkter. For å redusere prisen så mye som mulig, anbefaler vi at du kjøper inn materialer i større mengder. Da øker du sjansene for å få gode rabatter. Eventuelt kan du overlate innkjøp av materialer og produkter til håndverkerne. Håndverkere har normalt tilgang til gode rabatter fordi de ofte handler på bestemte butikker. I tillegg vet håndverkerne hvilke krav som stilles til materialer og de vet hva som fungerer bra sammen.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.